Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học quốc tế: “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”
Thứ tư, 29 Tháng 12 2021 15:10
695 Lượt xem

Hội thảo khoa học quốc tế: “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”

(LLCT)Ngày 27-12-2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo - Ảnh: LLCT 

Chủ trì Hội thảo có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; TS, Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; TS, Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào; PGS,Phu-vông Un-khăm-xẻn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; PGS,TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS, Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết: Sau Đại hội XI, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tập trung lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9 thành phong trào sôi nổi nhằm bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Chất lượng đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, đặc biệt tập trung công tác phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo; Chú trọng vai trò văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển; Phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc và không ngừng phát triển văn minh xã hội, phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào” lần này càng quan trọng để khẳng định và phát huy những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và không ngừng phát triển văn minh tinh thần xã hội, phát triển nguồn nhân lực của hai nước.

Đặc biệt, đối với Lào thời gian qua, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và phát triển văn minh tinh thần xã hội, phát triển nguồn nhân lực của Lào tuy được Đảng và Chính phủ quan tâm nhưng so với thực tế của đất nước và so với sự phát triển về lĩnh vực này của các nước láng giềng vẫn còn bị hạn chế nhiều mặt. TS, Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông nhấn mạnh thêm: “Tôi hy vọng từ kinh nghiệm và thực tiễn của bốn cơ quan trong những nghiên cứu, phân tích, Hội thảo này sẽ là diễn đàn góp ý kiến sâu rộng để trao đổi thẳng thắn, xây dựng nhận thức về lý luận và thực tiễn của thời đại và vận dụng cho phù hợp với thực trạng để mỗi nước không ngừng phát triển”.

Quang cảnh Hội thảo tại các điểm cầu - Ảnh: LLCT

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Văn hóa, con người là những yếu tố cấu thành quan trọng, được kết tinh và luôn tỏa sáng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo / Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua / Việt - Lào hai nước chúng ta / Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” và khẳng định của Chủ tịch Cay-xỏn Phôn-vi-hản: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Về vai trò của giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong phát triển kinh tế - xã hội đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, văn hóa, con người và nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là sức mạnh mềm của mỗi quốc gia, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. Làm rõ hơn tiềm năng, lợi thế, sức mạnh của văn hóa, con người và nguồn nhân lực của hai nước đồng chí nói thêm, Việt Nam và Lào đều có nền văn hóa thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc với các đặc trưng: dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Hệ giá trị văn hóa, con người của hai nước, hai dân tộc chúng ta có những phẩm chất độc đáo. Những giá trị ấy đã gắn kết các cá nhân thành cộng đồng, cùng chung tay dựng xây đất nước, cùng ra sức bảo vệ non sông, cùng chia sẻ những nỗi đau trong thiên tai, địch họa, cùng khát vọng về một sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng và bền vững.

Đề xuất các giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chỉ ra, cần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, phát triển con người; Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Cần tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm vào một số lĩnh vực văn hóa; đổi mới nội dung, phương thức đầu tư phát triển văn hóa, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả cũng như tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý lĩnh vực này; đối với phát triển con người, cần tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học khẳng định và làm rõ những vấn đề về giáo dục, phát triển văn hóa, con người nhất là ở thế hệ trẻ của cả hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời cũng làm sáng tỏ vai trò của văn hóa, con người trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam và Lào trong nhiều năm qua; đối với quản trị quốc gia, quản lý xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các nhà khoa học cũng phân tích, làm rõ hơn về sự quan trọng của nguồn nhân lực trong tăng trưởng và phát triển kinh tế; tập trung làm rõ hơn những vấn đề xoay quanh công tác phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo của cả hai nước. 

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tham gia, phát biểu tham luận, ý kiến của các nhà khoa học. Thành công của Hội thảo ngày hôm nay, một lần nữa chứng minh cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ tốt đẹp giữa bốn cơ quan nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong điều kiện toàn thế giới chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

PHƯƠNG LIÊN

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền