Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:42
6697 Lượt xem

Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị

PGS, TS LÊ VĂN LỢI

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản trong chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Trên cơ sở làm rõ sự cần thiết, thực trạng tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bài viết đề xuất giải pháp để tăng cường có hiệu quả việc tích hợp này trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay.

Từ khóa: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cao cấp lý luận chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền