Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tổ chức giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị đáp ứng bản chất trường Đảng
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:48
7631 Lượt xem

Tổ chức giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị đáp ứng bản chất trường Đảng

TS NGUYỄN THỊ QUẾ ANH

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Trường Đảng có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Tổ chức giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị đáp ứng bản chất trường Đảng là yêu cầu cần thiết. Bài viết làm rõ khái niệm bản chất trường Đảng thống nhất biện chứng ba yếu tố: nội dung học tập, chủ thể giảng dạy, chủ thể học tập trong tổ chức giảng dạy để giữ vững bản chất trường Đảng.

Từ khóa: bản chất trường Đảng, cơ chế giảng dạy, cao cấp lý luận chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền