Trang chủ    Tin tức    Họp báo Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 13:11
712 Lượt xem

Họp báo Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

(LLCT) - Ngày 01-3-2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022, hình thức trực tiếp và trực tuyến

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động - Ảnh: LLCT

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo và chủ trì Họp báo. 

Đồng chủ trì có các đồng chí: PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (tham dự trực tuyến). 

Tham dự Họp báo có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các vụ viện, các đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí dự họp trực tiếp. Tại các điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí thường trực ban chỉ đạo 35, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường đào tạo cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí trong đảng ủy, ban giám đốc, lãnh đạo chủ chốt của các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị của Học viện. Tham dự và đưa tin có các nhà báo của cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tóm tắt Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi. Đồng chí cho biết, tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, Cuộc thi năm 2022 có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc.

Mục đích của Cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức,trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khoá XIII; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố (Ban Tổ chức sẽ sử dụng phần mềm rà quét trùng lặp, bảo đảm bài viết có độ trùng lặp không quá 20% mới đưa vào đánh giá); chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, địa phương cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi; bảo đảm tiêu chí về nội dung, hình thức quy định tại Thể lệ cuộc thi. Sau khi gửi bài viết dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận bài dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

 Lễ Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh: LLCT

Phát biểu chỉ đạo tại Họp báo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí đánh giá cao kết quả của Cuộc thi lần thứ nhất, thành công của Cuộc thi là cơ sở để phát động Cuộc thi lần thứ hai với quy mô và độ lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị. Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong năm 2022, được phát động trên phạm vi toàn quốc, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam là các cơ quan đóng vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức. Cuộc thi được triển khai theo ngành dọc là hệ thống Ban Chỉ đạo 35 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước. 

Đồng chí khẳng định, Cuộc thi có ý nghĩa to lớn trong việc: (1) Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng và sức mạnh lan tỏa to lớn của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. (2) Với tinh thần “xây là cơ bản, chống là quan trọng và phải quyết liệt, hiệu quả”, chúng ta vừa phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng, “bẻ gãy từ gốc” các luận điệu sai trái, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; vừa góp phần cung cấp luận cứ để xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. (3) Tạo nguồn và phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi là dịp để chúng ta góp phần tiếp tục tích cực huy động, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên lực lượng nòng cốt hiện có; đồng thời phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng các cây viết trẻ có tiềm năng để trở thành chuyên gia trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hình thành mạng lưới rộng khắp trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng này.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022. 

Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Kế hoạch tổ chức cuộc thi để triển khai cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả; phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho cấp uỷ và ban lãnh đạo các cấp xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai và kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi những vấn đề phát sinh để giải quyết. 

Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: xây dựng các đoạn phim ngắn (trailer) trên truyền hình, thông tin trên báo chí, mạng xã hội… để đông đảo cán bộ, nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia tích cực. Đây là nhân tố rất quan trọng góp phần vào sự thành công của cuộc thi. 

Tại buổi Họp báo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí chủ trì đã trả lời một số câu hỏi của các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, từ đó làm rõ mục đích, thể lệ, kế hoạch tổ chức Cuộc thi, giải đáp các vấn đề liên quan đến yêu cầu của bài viết dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình công bố trước đó với tỉ lệ không quá 20% để bảo đảm ý nghĩa của Cuộc thi nhằm góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, nhằm phát hiện ra những cây viết trẻ, có tiềm năng để tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ, đào tạo lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí cũng trả lời và làm rõ các yêu cầu đối với đối tượng tham gia cuộc thi, đặc biệt là người nước ngoài nhằm tạo độ lan tỏa của cuộc thi phủ khắp trong nước và quốc tế. 

Một số thông tin về kế hoạch và thể lệ cuộc thi: 

1. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết: 01 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). 

2. Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố (Ban Tổ chức sẽ sử dụng phần mềm rà quét trùng lặp, bảo đảm bài viết có độ trùng lặp không quá 20% mới đưa vào đánh giá); chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, địa phương cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi; đảm bảo tiêu chí về nội dung, hình thức quy định tại Thể lệ cuộc thi. Sau khi gửi bài viết dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận bài dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

3. Ban Tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30/07/2022 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2022, nhân dịp 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

4. Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân ở các địa phương, ban, bộ, ngành Trung ương gửi bài viết dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương. Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và những tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi bài về Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đường thì gửi bài trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi, địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0909.581.987 (đ/c Đào Đình Thạo). Đồng thời, gửi file mềm về email: thiviet35hcma@gmail.com.

5. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình bài viết dự thi: Loại hình bài Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và loại hình Báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm: 01 giải Đặc biệt, 05 giải A, 08 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 20 giải Triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt. 

6. Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề được gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (http://hcma.vn), website của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam.

------------

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đơn vị Thường trực cuộc thi:

Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 135 đường Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 đường Hoàng Quốc Việt), phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0983.351.852 (đ/c Phạm Đức Kiên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35); 0909.581.987 (Đ/c Đào Đình Thạo, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35).

BẢO NGỌC

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền