Trang chủ    Tin tức    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025
Thứ sáu, 22 Tháng 4 2022 09:56
546 Lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025

(LLCT) - Chiều ngày 21-4-2022, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc đã tiến hành ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Lễ ký kết.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 - Ảnh: LLCT

Chương trình hợp tác quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, tư vấn chính sách về đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ làm công tác dân tộc. Qua đó, nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện công tác dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc (phải), Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 trước sự chứng kiến của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan - Ảnh: LLCT

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự phối hợp, trong đó tập trung vào ba nội dung chính:

Một là, hợp tác nghiên cứu, triển khai các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc.

Hai là, tổ chức biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cán bộ trung - cao cấp về công tác dân tộc. Thực hiện giảng dạy nội dung công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Ba là, đồng tổ chức, chủ trì một số hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến công tác dân tộc; trao đổi thông tin, tư liệu, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến công tác dân tộc để có thể phối hợp đề xuất các kiến nghị, chính sách cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết - Ảnh: LLCT

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Vấn đề dân tộc, công tác dân tộc có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19-6-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14-10-2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chương trình mục tiêu quốc gia, việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cũng như nghiên cứu đưa ra các phương pháp, cách thức làm công tác dân tộc trong tình hình mới kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn là rất quan trọng. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trên cơ sở tiếp nối mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hai cơ quan thời gian qua, hai cơ quan sẽ tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn về chính sách dân tộc và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần thể hiện sự quan tâm, cam kết của Học viện với Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả của chương trình. Đồng thời, Ủy ban Dân tộc sẽ luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Học viện, bám sát nội dung thỏa thuận hợp tác với Học viện để triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Hầu A LềnhỦy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Lễ ký kết - Ảnh: LLCT

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức Lễ ký kết và có những ý kiến quan trọng đối với chương trình hợp tác giữa hai cơ quan.

Đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định: Chương trình phối hợp công tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc là sự tiếp nối các nội dung phối hợp giữa hai cơ quan và được cụ thể hóa trong giai đoạn mới, đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của hai cơ quan, nhất là trong công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cấp. Đồng chí tin tưởng, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: LLCT

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền