Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tổng kết lý luận gắn với thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:01
1403 Lượt xem

Tổng kết lý luận gắn với thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS NGUYỄN THANH TUẤN

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học”. Trên cơ sở quán triệt “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bài viết làm rõ những nội dung cơ bản: lý tưởng, khát vọng vì độc lập, tự do, phồn vinh, hạnh phúc Việt Nam; con người là chủ thể, là động lực trung tâm và phát triển toàn diện; dân sinh - dân chủ - dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; thể chế phát triển nhanh - bền vững gắn với phát triển bao trùm.

Từ khóa: con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tổng kết lý luận - thực tiễn.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền