Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình và con đường tổng quát phát triển Việt Nam
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:01
4168 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình và con đường tổng quát phát triển Việt Nam

PGS, TS DOÃN THỊ CHÍN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Mang trong mình ý chí, khát vọng tìm con đường giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm đến, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước định hình con đường cách mạng của dân tộc, trong đó có quan điểm về mô hình và con đường phát triển của Việt Nam. Bài viết trình bày khái quát những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình và con đường tổng quát phát triển Việt Nam - cơ sở lý luận quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; mô hình phát triểnViệt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền