Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học “Các tạp chí, bản tin Học viện với nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”
Thứ sáu, 19 Tháng 8 2022 14:07
577 Lượt xem

Hội thảo khoa học “Các tạp chí, bản tin Học viện với nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”

(LLCT) - Ngày 18-8-2022, tại Hà Nội, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Các tạp chí, bản tin Học viện với nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”. Chủ trì Hội thảo: PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị; PGS, TS Lê Văn Trung, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật về quyền con người.

PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi phát biểu đề dẫn Hội thảo - Ảnh: LLCT

Đại biểu tham dự Hội thảo có đại diện Đảng ủy Học viện, Vụ Quản lý khoa học; lãnh đạo các tạp chí, bản tin trong hệ thống Học viện; các nhà khoa học, cùng toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí Lý luận chính trị.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi khẳng định, Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong thập niên 2020 và các năm tiếp theo. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; từ quá trình chuẩn bị dự thảo đã thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, ngày 9-3-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Bộ Chính trị nhấn mạnh, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Trong đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và các văn nghệ sỹ, trí thức, đội ngũ giảng viên lý luận các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Nhận rõ vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã kịp thời đề ra chủ trương, chỉ đạo triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII vào mọi mặt công tác, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Cùng với cập nhật những nội dung mới của Nghị quyết Đại hội vào chương trình giảng dạy các hệ lớp, Ban Giám đốc sớm chỉ đạo hệ thống các Tạp chí, bản tin, trang tin điện tử của Học viện tích cực thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội.

Ngay sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị, tại Hội nghị giao ban Công tác báo chí Học viện Quý I năm 2021, Ban Giám đốc Học viện đã thảo luận, kết luận chỉ đạo công tác thông tin khoa học và báo chí, yêu cầu toàn bộ 12 tạp chí và các bản tin mở chuyên mục, đặt bài viết, duy trì thường xuyên các tuyến bài tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự Hội thảo - Ảnh: LLCT

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào các nội dung:

Một là, phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của báo chí nói chung và báo chí Học viện nói riêng trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng

Các tham luận đều thống nhất, báo chí Học viện không chỉ là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện và các đơn vị trực thuộc mà là cơ quan ngôn luận của Đảng, diễn đàn của giới nghiên cứu cả nước, là công cụ, phương tiện và cũng là phương thức thực hiện công tác tư tưởng lý luận của Đảng; đồng thời là cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại của đất nước.

Với vai trò, vị trí đặc thù đó, báo chí Học viện là một kênh có uy tín cao trong thông tin, tuyên truyền làm nổi bật các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đối với Đại hội XIII của Đảng, báo chí Học viện góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức mạnh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống của các tạp chí, bản tin trong Học viện

Việc triển khai các chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống trên các tạp chí, bản tin, trang tin của Học viện có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và của Đảng.

Trong năm qua, các tạp chí, bản tin đã góp phần khẳng định Học viện ngày càng có vai trò của một cơ quan tiên phong trong tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các tham luận tại Hội thảo cho thấy, các tạp chí, bản tin Học viện đều xác định tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị, nội dung quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Từ sau thành công của Đại hội XIII của Đảng (tháng 1-2021), các tạp chí, bản tin của Học viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nội dung, xây dựng chuyên mục, xác định hệ thống chủ đề; trên cơ sở đó đặt hàng các nhà khoa học đầu ngành có uy tín trong và ngoài Học viện, lãnh đạo các bộ, ngành.Các tạp chí, bản tin đều đã xây dựng chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với những tên gọi khác nhau: “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”…

Hầu hết chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” của các tạp chí Học viện đều được xếp ở vị trí số 1 trong mục lục và mỗi số tạp chí đăng tải được từ 2-4 bài. Trong năm 2021 và 3 số đầu năm 2022, các tạp chí Học viện đã đăng được trên 260 bài. Các bài viết chủ yếu là các bài chính luận, có sự đầu tư nghiên cứu công phu, lập luận chặt chẽ, có chiều sâu, sức thuyết phục cao đã tác động rộng rãi, tích cực đến đông đảo bạn đọc. Các bài viết đều thuyết minh, luận giải, làm sáng tỏ các điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đề xuất các giải pháp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo - Ảnh: LLCT

Ba là, về cơ chế chính sách cho việc xây dựng hệ thống chuyên mục này

Trên thực tế, việc xây dựng chuyên mục mới, đặc biệt, đòi hỏi sự đầu tư rất lớn và công phu, với sự tham gia của nhiều chủ thể. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc xây dựng các chuyên mục đưa Nghị quyết vào cuộc sống vẫn được duy trì theo chế độ thường xuyên; chưa có chính sách đặc thù, do đó đã hạn chế nhất định hoạt động của các tạp chí trong quá trình xây dựng chuyên mục chính luận này.

Đại diện lãnh đạo các tạp chí, bản tin Học viện đều thống nhất, nhuận bút cho các bài viết tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng còn khiêm tốn, khó để đặt bài các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Bốn là, đề xuất những kiến giải nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống trên các tạp chí, bản tin Học viện và kinh nghiệm cho thời gian tới

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống trên các tạp chí, bản tin Học viện còn một số vấn đề như: thứ nhất, nội dung và chất lượng bài viết chưa đồng đều giữa các tạp chí; số lượng bài viết có chất lượng cao chưa nhiều. Nội dung, hình thức các bài viết còn đơn điệu, cách thể hiện theo khuôn mẫu, chưa thật sự thu hút được sự quan tâm, chú ý của bạn đọc. Thứ hai, đội ngũ cộng tác viên viết bài cho chuyên mục này của các tạp chí còn mỏng, chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên chuyên trách vì vậy các bài viết thường thiếu ổn định. Thứ ba, phần lớn các tạp chí ở Học viện không có bộ phận chuyên trách, chưa xây dựng được cơ chế hoạt động phù hợp; đội ngũ biên tập viên còn mỏng, do đó đã hạn chế hiệu quả hoạt động của các tạp chí, đặc biệt là khả năng tự nghiên cứu, viết bài.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo - Ảnh: LLCT

Theo TS Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, để tăng cường số lượng bài viết tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các tạp chí, bản tin cần tích cực tham gia các hội thảo, toạ đàm khoa học trong và ngoài Học viện liên quan đến nội dung này. Đây là cơ hội lớn cho các tạp chí, bản tin liên hệ với các cộng tác viên, tăng cường nguồn bài viết. Đặc biệt, để có được những bài viết chất lượng, cần bám sát các cộng tác viên, nhất là những nhà khoa học đầu ngành, nắm vững thế mạnh, hướng nghiên cứu của họ để quá trình đặt bài “vừa đúng với định hướng của tạp chí, bản tin, vừa trúng với định hướng nghiên cứu của cộng tác viên”.

Theo TS Nguyễn Thị Hà, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tổng Biên tập Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - lý luận và thực tiễn, với tính chất là một tạp chí của viện chuyên ngành, Ban lãnh đạo Tạp chí đã đưa tiêu chí viết bài tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trở thành một tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy các giảng viên, nghiên cứu viên của Viện viết bài về nội dung này.

Nhiều tham luận tại Hội thảo cũng nêu rõ, các tạp chí, bản tin cần bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động để bảo đảm tạp chí luôn đi đúng hướng, là khung chuẩn để định hướng nội dung các bài viết không bị trùng lắp giữa các tạp chí, tạo nên nét độc đáo riêng của từng tạp chí hệ thống Học viện;

Đẩy mạnh công tác cộng tác viên nhằm đa dạng hóa nguồn bài, tăng cường các bài viết có chất lượng từ các nhà khoa học uy tín trong và ngoài Học viện.

Đổi mới các hình thức tuyên truyền trên báo in và báo điện tử để thu hút bạn đọc. Các nội dung tuyên truyền cần phong phú, đa dạng, bám sát thực tiễn đời sống, phát hiện ra những chủ đề nóng đang được dư luận quan tâm. Bên cạnh những bài viết phân tích chuyên sâu, cần tăng cường các bài viết tổng kết thực tiễn, các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

THÚY THẢO

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền