Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 11:08
4296 Lượt xem

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

ThS TRỌNG CƯỜNG

TS TRẦN MINH

Ban Tổ chức Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng với tư cách của Đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là trọng tâm. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề chung về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; đề xuất mội số nội dung cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để phù hợp với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vừa bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của Nhà nước.

Từ khóa: phương thức lãnh đạo của Đảng; Đảng lãnh đạo Nhà nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền