Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 11:15
4210 Lượt xem

Chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền

ThS, NCS NGUYỄN VĂN HÙNG

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chủ trương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã cụ thể hóa chủ trương này. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong những năm qua.

Từ khóa: phương thức lãnh đạo của Đảng: phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền