Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:30
4105 Lượt xem

Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS TRƯƠNG MINH DỤC

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc. Bài viết đánh giá những thành tựu và vấn đề trong xây dựng và phát triển thành phố, từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ khóa: xây dựng; phát triển; thành phố Đà Nẵng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền