Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quản trị và xây dựng nền quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:40
3484 Lượt xem

Quản trị và xây dựng nền quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS NGUYỄN LƯƠNG NGỌC

ThS PHAN THỊ THU HẰNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng đánh giá: trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến đổi nhanh chóng, khó lường; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng những biến đổi khí hậu, thiên tai bất ngờ đòi hỏi mọi quốc gia, dân tộc phải có nền quản trị quốc gia thích ứng nhanh chóng, sớm đưa ra được các quyết định phù hợp, hiệu quả. Bài viết phân tích những quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về quản trị quốc gia, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị để quán triệt và thực hiện chủ trương xây dựng nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Từ khóa: quản trị; quản trị quốc gia; Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền