Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam
Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 10:42
1759 Lượt xem

Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam

Ngày 06-8-2014, tại thành phố Ninh Bình, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam”.

Tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng cần tập trung đi sâu nghiên cứu, trao đổi: Một là, những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra về Đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới. Hai là, đánh giá tình hình, nêu rõ giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền, phương thức cầm quyền của Đảng và về công tác cán bộ trong điều kiện Đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay. Ba là, xem xét mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ qua 30 năm đổi mới. Bốn là, vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta hiện nay. Năm là, khảo sát kinh nghiệm thực tiễn cầm quyền ở cấp tỉnh và cấp huyện của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Đồng chí nhấn mạnh đây là những vấn đề lớn, có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, mà còn góp phần tích cực vào việc xây dựng Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) và tư vấn cho quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội thảo, sau khi nghe đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trình bày báo cáo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi với nhiều tham luận sâu sắc của các nhà khoa học và đại diện một số bộ, ngành trung ương.

Vấn đề đảng cầm quyền, nhất là trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, có nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, sự hội nhập quốc tế đang được mở rộng như ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề lý luận mới mẻ, phức tạp, cần được nghiên cứu thấu đáo bởi đột phá về lý luận là tiền đề, điều kiện cho sự phát triển vững mạnh của Đảng, cho sự phát triển xã hội, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. Tuy nhiên, việc nghiên cứu lý luận phải gắn liền với tổng kết thực tiễn.

Thực tế, nhiều vấn đề phức tạp cả về lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng Đảng cho đến nay vẫn chưa được nhận thức thấu đáo và chưa được xử lý kịp thời. Giải quyết mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, với các tổ chức chính trị - xã hội và Đảng phải lãnh đạo việc xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, làm cho dân chủ thực sự là mục tiêu và động lực của phát triển xã hội là vấn đề cốt lõi, bản chất của lý luận đảng cộng sản cầm quyền. Vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là mắt khâu xung yếu của toàn bộ công tác xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thực tế này đang đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới tư duy về lãnh đạo, cầm quyền, đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức lãnh đạo cho phù hợp theo tinh thần khoa học, dân chủ và theo pháp luật. Đồng thời cũng phải chú ý đến thể chế, thiết chế cầm quyền, những điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực và bản lĩnh cầm quyền của Đảng. Xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa lãnh đạo, cầm quyền, xứng đáng là một Đảng tiêu biểu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

(Nguồn: tapchicongsan.org.vn)

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền