Đạo đức của Đảng, các yếu tố tác động và giải pháp bảo vệ, hoàn thiện

ThS PHẠM THỊ VĨNH HÀ
 
Tạp chí Lý luận chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

(LLCT) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được Đảng ta đề cao, thường xuyên quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài viết làm rõ các yếu tố tác động đến đạo đức của Đảng; đề xuất một số giải pháp bảo vệ, hoàn thiện đạo đức của Đảng theo yêu cầu phát triển của thời đại. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số KX.02.11/21 - 25.
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và vận dụng trong xây dựng đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam hiện nay

ThS NGUYỄN TRUNG KIÊN
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp cách mạng. Ngày nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ thì đội ngũ trí thức, trong đó có trí thức trẻ càng khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết khái quát quan điểm của Hồ Chí Minh về trí thức trẻ và vận dụng trong xây dựng đội ngũ trí thức trẻ trong tình hình hiện nay.
 

Bồi dưỡng năng lực của đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên trong nhà trường quân đội

TỐNG MINH LƯƠNG
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(LLCT) - Đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên ở các nhà trường quân đội là một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục. Năng lực quản lý học viên của đội ngũ cán bộ này có vai trò rất quan trọng, là cơ sở để cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đồng thời là nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục, đào tạo của các nhà trường quân đội. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng năng lực của đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong nhà trường quân đội hiện nay. Đây cũng là những kinh nghiệm đối với công tác quản lý học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

 

Các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

ThS LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
 
Đại học Khoa học Huế

(LLCT) - Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang sử dụng các nền tảng mạng xã hội làm công cụ đắc lực để lan truyền các luận điệu xuyên tạc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta. Vấn đề này đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác báo chí trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp kịp thời thông tin chính thống, tạo dòng thông tin chủ đạo để công chúng nhận diện rõ bản chất các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.
 

TS PHAN THỊ THU HIỀN
 
Trường Đại học Ngoại Thương
 ThS NGUYỄN THỊ THÚY THẢO
 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 (LLCT) - Minh bạch ngân sách của chính quyền tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam, việc công khai, minh bạch ngân sách nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương ngày càng được quan tâm. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30-12-2016 của Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách” được ban hành và Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh POBI được xây dựng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường minh bạch ngân sách nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam.
 

Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định chiến thắng Điện Biên Phủ

TS PHAN SỸ THANH
 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(LLCT) - Cách đây 70 năm, dân tộc Việt Nam đã làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ năm 1954, là chiến thắng của nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo tác chiến chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” - một quyết định chính xác mang tính lịch sử, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong chỉ đạo chiến dịch của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bài viết phân tích, làm rõ cục diện trên chiến trường Đông Dương; sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ.
 

Thúc đẩy sự tham gia của người dân để phòng, chống tham nhũng trong xây dựng chính sách

TS PHẠM THẾ LỰC
 
Viện Chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

(LLCT) - Tham nhũng chính sách là loại hình tham nhũng tinh vi, khó phát hiện và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nặng nề cho xã hội. Bài viết tập trung làm rõ vấn đề tham nhũng chính sách và đưa ra một số giải pháp thúc đẩy sự tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng chính sách, bằng việc tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.
 

TS TRẦN THỊ QUANG HOA
 NGUYỄN DUY QUỲNH
 NGUYỄN THU TRANG

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

NGUYỄN DUY HÀ NGÂN
Trường Đại học Luật Hà Nội

(LLCT) - Cùng với sự phát triển công nghệ, truyền thông chính trị trên môi trường mạng đang ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Hoạt động này đạt nhiều hiệu quả trong việc tiếp cận được số đông người dân với tốc độ nhanh chóng hơn các hình thức tuyên truyền truyền thống. Bài viết đưa ra một số khái niệm về truyền thông chính trị và mạng xã hội, tìm hiểu hoạt động truyền thông chính trị trên môi trường mạng tại một số quốc gia, có thể tham khảo trong việc nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền