Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm Hồ Chí Minh về pháp quyền nhân nghĩa
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:59
14222 Lượt xem

Quan điểm Hồ Chí Minh về pháp quyền nhân nghĩa

TS LÊ THỊ HẰNG

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền tảng xây dựng Nhà nước mới và nền pháp quyền Việt Nam. Với trí tuệ và lòng yêu thương con người sâu sắc, trên nền tảng của truyền thống, đạo lý dân tộc, sự tiếp thu học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng pháp lý tiến bộ thế giới, Hồ Chí Minh đã thực hiện nhất quán “pháp quyền nhân nghĩa”. Quan điểm pháp quyền với những nội dung cơ bản là sự thống nhất giữa pháp luật và đạo đức cách mạng; xây dựng nền pháp quyền dân chủ, vì con người; xây dựng nền pháp quyền, nhà nước pháp quyền mới của toàn dân.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, pháp quyền nhân nghĩa, Mác - Lênin, pháp luật.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền