Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chân lý và phục tùng chân lý trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:00
9438 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chân lý và phục tùng chân lý trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TS NGUYỄN ANH TUẤN

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS LẠI THỊ NGỌC HẠNH

Trường Đại học Tây Nguyên

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

 

Tóm tắt: Bài viết trình bày, phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về chân lý và phục tùng chân lý trong nền dân chủ XHCN; khẳng định Hồ Chí Minh là tấm gương về thực hành dân chủ, sáng tạo, tìm tòi chân lý và phục tùng chân lý vì nước, vì dân. Đồng thời, bài viết phân tích các giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chân lý, sáng tạo, tìm tòi chân lý và phục tùng chân lý vì nước, vì dân trong nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; chân lý; phục tùng chân lý; dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền