Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quốc hội khóa XV với trọng trách xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đất nước
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:02
10112 Lượt xem

Quốc hội khóa XV với trọng trách xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đất nước

TS LÊ THỊ THU MAI

Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Đổi mới, xây dựng và hoàn thiện thể chế được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Với vai trò, trách nhiệm là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, góp phần xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: cải cách, đột phá thể chế, kiến tạo phát triển.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền