Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của Đảng về phát triển nhanh, bền vững đất nước
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:04
10739 Lượt xem

Quan điểm của Đảng về phát triển nhanh, bền vững đất nước

TS TRẦN THỊ NHẪN

Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng chủ trương khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Bài viết phân tích những quan điểm cơ bản và giải pháp thực hiện phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045,

Từ khóa: Đại hội XIII; phát triển nhanh, bền vững; phát triển đất nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền