Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam trong thời kỳ mới
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:14
8564 Lượt xem

Phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam trong thời kỳ mới

PGS, TS TRƯƠNG HỒ HẢI

THS ÂU THỊ TÂM MINH

Viện Nhà nước và Pháp luật,      

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Nhiều nước trên thế giới đã ngày càng chú trọng đến việc triển khai sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế, tăng cường sức mạnh quốc gia. Bài viết bàn về vai trò của sức mạnh mềm và những giải pháp khai thác, phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam, góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, từ đó hiện thực hóa những mục tiêu to lớn mà Đảng ta đã đề ra tại Đại hội XIII.

Từ khóa: sức mạnh mềm, sức mạnh quốc gia, quan hệ quốc tế, Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền