Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:30
8165 Lượt xem

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

TS HỒ THANH THỦY

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu cụ thể cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới: “đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”(1). Để thực hiện thành công ý chí, khát vọng phát triển đất nước, nhiều chương trình hành động đã đề ra, trong đó chủ trương đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Nghị quyết Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền