Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:32
7666 Lượt xem

Phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS LÊ VĂN PHỤC

ThS HỒNG THẾ VINH

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng xác định một trong những nội dung của đột phá chiến lược là “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trên cơ sở phân tích quá trình hiện thực hóa ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bài viết gợi mở một số phương hướng nhằm thực hiện đột phá này đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: khát vọng phát triển đất nước; Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền