Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số lý luận về mô hình trong nghiên cứu mô hình quản lý phát triển xã hội
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:57
3714 Lượt xem

Một số lý luận về mô hình trong nghiên cứu mô hình quản lý phát triển xã hội

GS, TS NGUYỄN TUẤN ANH
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích một số quan điểm lý luận, bài viết đề xuất quan điểm về mô hình trong nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam. Đây là một trong những cơ sở lý luận trong nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý phát triển xã hội và vận dụng mô hình trong quản lý phát triển xã hội hiện nay. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài “Mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Cơ sở lý luận và thực tiễn”, mã số: KX.04.24/21-25, thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025” (Chương trình KX 04/21-25) của Hội đồng Lý luận Trung ương.
Từ khóa: lý luận về mô hình, quản lý phát triển xã hội; mô hình quản lý phát triển xã hội.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền