Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 8 - 2015
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 09:17
2326 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 8 - 2015

3.   Lê Hồng Anh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay

7.   Tạ Ngọc Tấn: Đảng bộ Học viện lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2015)

13.  Phương Minh Hòa: Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

17.  Trần Minh Trưởng: Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

21.  Phạm Hồng Chương: Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi của tinh thần và văn minh Việt Nam

25.  Nguyễn Văn Mạnh: 70 năm xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

30.  Phùng Văn Thiết: Tuyên ngôn Độc lập  - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

36.  Bùi Đình Phong: Thắng Lợi của Cách mạng Tháng Tám - Sự hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh

41.  Vũ Quang Vinh - Nguyễn Văn Dũng: Xây dựng lực lượng chính trị - Một nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

47.  Nguyễn Minh Phương: Quan điểm phát huy vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội

51. Nguyễn Văn Quyết: Một số động lực chủ yếu cho sự phát triển đất nước hiện nay

55. Phạm Thanh Hằng: Ảnh hưởng của Nho giáo đến kế sách ngoại giao, quân sự thời phong kiến và ý nghĩa đối với hiện nay

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

60. Đặng Thị Hương: Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước và kinh nghiệm với Việt Nam

66. Nguyễn Thị Thu Hương: Công nghệ thông tin với nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục công dân hiện nay

Thực tiễn - Kinh nghiệm

70.  Phan Việt Châu: Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long

74.  Trương Thị Duyên: Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhân vật - Sự kiện

77.  Nguyễn Minh Phong - Nguyễn Trần Minh Trí: Quan hệ Việt - Mỹ: Hành trình 20 năm và triển vọng 

Diễn đàn

82.  Mạch Quang Thắng: Tôn trọng sự thật lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám

87.  Trương Minh Dục: Sự sáng tạo của Đảng ta trong xác định tính chất và phương pháp cách mạng

92.  Vũ Công Giao - Hoàng Thị Thu Thủy: Trưng cầu ý dân trên thế giới và kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện dự thảo Luật trưng cầu ý dân của Việt Nam

Thông tin Khoa học - Đào tạo

97. Nguyễn Hoa Mai: Chương trình cao cấp lý luận chính trị: Một năm nhìn lại

Quốc tế

100. Mẫn Huyền Sâm: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tại khu vực Nam Á

105.Lưu Việt Hà: Về quan hệ Trung Quốc - ASEAN từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Từ điển mở

109.Nguyễn An Ninh: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

112.TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

Lê Hồng Anh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay

Đồng chí ghi nhận những kết quả đạt được trong những năm vừa qua và trong năm học 2014 - 2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đã từng bước đổi mới các mặt hoạt động, mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý; quan tâm đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đã đưa vào sử dụng bộ giáo trình trung cấp và cao cấp lý luận chính trị mới; các hoạt động khoa học được coi trọng, trực tiếp phục vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, về bản chất và chức năng, nhiệm vụ, Học viện và các trường chính trị là trường Đảng các cấp, do đó phải nhất quán phương châm, phương hướng phát triển trong những năm tới là: Bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trở thành các trường Đảng hiện đại, vững mạnh.

Tạ Ngọc Tấn: Đảng bộ Học viện lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có 8 đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, với 1.615 đảng viên; có đội ngũ đông đảo đảng viên có chức danh khoa học, học vị. Trong 5 năm 2010-2015, Đảng bộ đã đổi mới mạnh mẽ trên các mặt công tác, lãnh đạo tạo sự chuyển biến đột phá trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thực hiện Chiến lược khoa học gắn với các nhiệm vụ Trung ương Đảng và Chính phủ giao; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ. Từ thực tiễn, Đảng bộ đúc rút 5 bài học kinh nghiệm: thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; công tác xây dựng Đảng gắn liền với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy, các ban chuyên môn vững mạnh; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu thực tế. 

Phương Minh Hòa: Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cánh mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là kết quả tổng hợp của những nhân tố bên trong và bên ngoài, trong đó nhân tố quyết định là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; trước hết là nhờ Đảng ta đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta; thể hiện sự chủ động sáng tạo rất cao; đồng thời thể hiện tính chất triệt để của cách mạng. Đó là thắng lợi của đường lối giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Trần Minh Trưởng: Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và sự vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Vấn đề xác định thời cơ, chuẩn bị mọi mặt để đón bắt thời cơ là vấn đề hết sức quan trọng, có tầm quan trọng mang tính quyết định đến thành bại của các cách mạng. Từ sớm, Hồ Chí Minh đã nhận định về thời cơ cách mạng ở Đông Dương. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn vấn đề lý luận về thời cơ, về tình thế, soi rọi vào thực tiễn, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã đưa ra nhận định quan trọng về thời cơ và chỉ đạo chuyển hướng chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng; kịp thời hạ quyết tâm khởi nghĩa giành độc lập, tự do. Trong bối cảnh hiện nay, thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, nếu biết vận dụng sáng tạo bài học thành công về nhìn nhận thời cơ và chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám; biết phân tích, dự báo tình hình khoa học và quyết tâm, đoàn kết tranh thủ được thời cơ chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức, vững bước đi lên.

Phạm Hồng Chương: Tinh thần và văn minh Việt Nam - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945

Cách mạng Tháng Tám vừa mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc, vừa là cách mạng xã hội; vừa mang ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống kẻ thù của nhân loại là chủ nghĩa phát xít với những giá trị đa tầng như vậy, Cách mạng Tháng Tám đã ngời sáng tinh thần Việt Nam và văn minh Việt Nam trước thế giới. Đó là tinh thần độc lập, tự do của dân tộc đã tích lũy hàng nghìn năm; với tinh thần độc lập, tự do được phát huy cao độ, dân tộc Việt Nam đã vùng lên với sức mạnh không gì ngăn cản nổi, làm nên thắng lợi; Văn minh Việt thể hiện trong tiến trình vận động và thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, thể hiện tính chất và tiến bộ, đứng về phía văn minh, nhân danh văn minh. Tinh thần và văn minh Việt của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục được phát huy trên hành trình mới của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.