Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 2- 2016
Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 16:14
3927 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 2- 2016

MỤC LỤC

3.Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016-2020)

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

8.Tạ Ngọc Tấn: Vận dụng sáng tạo học thuyết về chủ nghĩa xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta

12.Lê Quốc Lý: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là mục tiêu, đích đến của Việt Nam

16.Hoàng Chí Bảo: Xây dựng Đảng về văn hóa (tiếp theo số 1-2016)

23.Đoàn Minh Huấn - Nguyễn Chí Hiếu: Tư tưởng của Ph.Ăngghen về vai trò của lý luận và ý nghĩa trong công tác phát triển lý luận của Đảng hiện nay

29.Nguyễn Thị Ngân: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết tốt mối quan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế

34.Lâm Quốc Tuấn: Tinh thần thân dân trong văn hóa chính trị phương Đông và Việt Nam truyền thống

Thực tiễn - Kinh nghiệm

39.Nguyễn Văn Thành: Định hướng phát triển kinh tế tri thức của thành phố Hải Phòng đến năm 2020: thuận lợi, khó khăn và giải pháp 

44.Nguyễn Đình Tấn - Nguyễn Thị Thanh Hương: Thực trạng và xu hướng phân tầng xã hội hợp thức và không hợp thức hiện nay 

48.Đặng Ánh Tuyết: Tác động của mạng lưới xã hội đến lối sống của công nhân

54.Phạm Văn Giang: Xu hướng biến đổi và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

60.Nguyễn Văn Sỹ: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ

65.Nguyễn Đức Toàn: Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về quốc phòng và giải quyết vấn đề “di sản” chiến tranh Việt Nam từ năm 1995 đến nay

73.Nguyễn Phấn Đấu: Nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

Nhân vật - Sự kiện

80.Thái Văn Long – Trịnh Đình Thanh: Đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ đi vào thực chất và những đóng góp của Việt Nam

Diễn đàn

85.Nguyễn Vũ Hảo: Chủ nghĩa Mác phương Tây và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam hiện nay

92.Bùi Đình Bôn: Không có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”

98.Đặng Minh Tuấn: Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

Quốc tế

103.Nguyễn An Ninh: Chủ nghĩa xã hội ở các Kibbutz của Israel

109.Võ Văn Lợi: Tăng trưởng xanh ở các nước và Việt Nam hiện nay 

Từ điển mở

115.Nguyễn Hữu Đổng: Văn hóa chính trị

118. Tóm tắt một số bài

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

Tạ Ngọc Tấn: Vận dụng sáng tạo học thuyết về chủ nghĩa xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta

Đời sống chính trị - xã hội thế giới diễn biến phức tạp, tác động lớn đến công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, thực tiễn đang đặt ra hàng loạt vấn đề nóng bỏng cần phải luận giải. Chỉ có một thái độ kiên quyết, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, dũng cảm vượt qua những lạc hậu về nhận thức lý luận, những hạn chế, bất cập trong phương pháp tiếp cận lý luận, đổi mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo học thuyết về CNXH và tiếp thu khôn ngoan những thành tựu khoa học chính trị của nhân loại, Đảng ta mới hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo của mình trong thời gian tới.

Đoàn Minh Huấn - Nguyễn Chí Hiếu: Tư tưởng của Ph.Ăngghen về vai trò của lý luận và ý nghĩa trong công tác phát triển lý luận của Đảng hiện nay

 Ph.Ăngghen là nhà lý luận lỗi lạc trên hầu hết các lĩnh vực của chủ nghĩa Mác, ông đã có những chỉ dẫn sâu sắc về vai trò của lý luận và phát triển lý luận đối với phong trào công nhân nói chung và đối với chính đảng cộng sản nói riêng. Từ tư tưởng của Ph.Ăngghen thấy rằng, muốn phát triển lý luận trước hết cần có tư duy phê phán và sáng tạo, dám đổi mới vượt qua những rào cản của tư duy lối mòn, cũ kỹ; đổi mới tư duy lý luận phải trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác; phải đẩy mạnh hơn nữa công việc nghiên cứu lý luận một cách hệ thống, bài bản.

Nguyễn Thị Ngân: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết tốt mối quan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế

Hồ Chí Minh khẳng định giải phóng giai cấp - giải phóng dân tộc có mối quan hệ biện chứng; giải phóng dân tộc bao hàm giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội; cần kết hợp hài hòa lợi ích dân tộc với lợi ích quốc tế. Vận dụng tư tưởng của Người, Đại hội XII của Đảng khẳng định rõ bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Để kết hợp hài hòa và giải quyết tốt mối quan hệ dân tộc - giai cấp - quốc tế trong bối cảnh hiện nay, hoạt động đối ngoại cần nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, giữ vững nguyên tắc, đồng thời sáng tạo, linh hoạt.

Thái Văn Long - Trịnh Đình Thanh: Đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ đi vào thực chất và những đóng góp của Việt Nam

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ tại Sunnylands (Hoa Kỳ) là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và một nước đối tác ngay sau khi thành lập. Hội nghị là một dấu mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của ASEAN cũng như mong muốn của các quốc gia thành viên ASEAN tranh thủ sự hợp tác của các nước đối tác trong việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. 

Thông tin tuyên truyền