Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2016
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2016 23:07
4144 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2016

MỤC LỤC

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

3.         Lê Hữu Nghĩa: Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình mới

9.         Nguyễn Viết Thảo: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới

14.       Trần Văn Phòng: Về phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

20.       Hoàng Chí Bảo: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

27.       Vũ Hoàng Công: Chính sách tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

33.       Phan Mạnh Toàn: Nhân tố chủ quan trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

39.       Lâm Quốc Tuấn: Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về dân vận chính quyền

44.       Trịnh Thị Hoa: “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc 

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

49.       Lê Thị Thục: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

56.       Vũ Tiến Dũng: Một số giải pháp tăng cường liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp 

Thực tiễn - Kinh nghiệm

61.       Phạm Ngọc Anh - Nguyễn Thị Kim Dung - Trần Thị Nhuần: Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

65.       Phan Ngọc Trung: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

70.       Nguyễn Thị Quế Anh: Về công nghiệp văn hóa Việt Nam

Nhân vật - Sự kiện

77.       Nguyễn Văn Công: Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyến thăm Pháp năm 1946 và tình bạn với Raymond Aubrac

81.       Đỗ Hoàng Linh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp năm 1946

86.       Nguyễn Thị Bình: Người thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Pháp năm 1946

Diễn đàn

91.       Lê Văn Cường: Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

96.       Huỳnh Văn Thới: Xác lập triết lý văn hóa công vụ trong cải cách hành chính nhà nước

Quốc tế

103.     Phan Duy Anh: Sức mạnh của các nhóm lợi ích truyền thông trong nền chính trị Mỹ hiện đại

109.     Phokham Sayasone: Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Lào hiện nay

114.TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

 

 

Thông tin tuyên truyền