Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 6- 2016
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 15:22
3903 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6- 2016

Mục lục

 

3.   Nguyễn Xuân Thắng:Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

9.   Nguyễn Duy Bắc:Phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

16. Đinh Xuân Lý:Xây dựng hệ thống chính trị theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

22. Nguyễn Vĩnh Thắng:Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

26. Lê Xuân Tú:Vấn đề bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

31. Lê Ngọc Hùng:Khoa học chính sách xã hội: Mô hình tiếp cận lý thuyết và thực tiễn Việt Nam

38. Nguyễn An Ninh:Một số vấn đề về giai cấp công nhân và chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh hiện nay

45. Đỗ Lan Hiền: Dân chủ, đồng thuận trong hoạch định và thực thi chính sách, luật pháp về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

50. Đoàn Nam Đàn:Sự phát triển nhận thức của Đảng về phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

56. Đỗ Minh Cương:Về phẩm cách người lãnh đạo và doanh nhân thời hội nhập

62. Nguyễn Hoa Mai: Xã hội hóa giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập

70. Vũ Khánh Hoàn:Đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

Thực tiễn - Kinh nghiệm

75. Lê Văn Lợi:Phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp trong các tín ngưỡng truyền thống ở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

81. Nguyễn Duy Hạnh - Đinh Thị Thu Nga:Văn hóa mạng ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp quản lý

87. Nguyễn Khắc Đức:Kết quả thực hiện một số công tác đối với đạo Tin lành ở nước ta

91. Lê Thị Hằng:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và những bất cập trong quy định hiện hành

Diễn đàn

96. Nguyễn Văn Dững: Hướng đi nào cho báo chí trong môi trường truyền thông số (Nhìn từ trường hợp báo chí Việt Nam)

102.     Lê Chi Mai:Việt Nam cần chuẩn bị như thế nào khi không còn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Quốc tế

107.     Vũ Công giao - Hoàng Nam Hải:Kinh nghiệm của một số nước trong việc kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

113.     Hồ Xuân Quang - Đào Bích Hạnh: Tuyển dụng công chức ở một số quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam

119.     Lê Duy Thắng - Trần Thị Kim Dung: Bất ổn về an ninh nguồn nước sông Mê Công và tác động của nó đối với khu vực

125.     TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền