Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2016
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 15:39
3560 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2016

MỤC LỤC SỐ 9  

NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

1. Nguyễn Thiện nhân:Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong điều kiện hiện nay

2. Tô Lâm:Quan điểm của Đảng ta về xây dựng thế trận an ninh nhân dân

3. Nguyễn Văn Mạnh:Nội dung Hiến pháp 2013 và Văn kiện Đại hội XII về kiểm soát quyền lực nhà nước

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

4. Lê Huy Vịnh: Góp phần xây dựng Quân chủng Phòng không- Không quân trong tình hình mới

5. Cao Văn Thống, Đỗ Xuân Tuất:Qúa trình nhận thức của Đảng ta về phòng, chống tham ô, tham nhũng

7. Vũ Thanh Sơn: Lãnh đạo tư duy đột phá toàn diện ở Quảng Ninh: cơ sở khoa học và bài học kinh nghiệm

8. Hoàng Thị Lan: Việt Nam phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo trong thời kỳ đổi mới

ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

9.Trần Minh Trưởng: Sáu mươi năm tham mưu và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh

10. An Như Hải: Quán triệt quan điểm của Đại hội XII vào nghiên cứu, giảng dạy bài "công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam"

11. Vũ Tiến Dũng: Hoạt động khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

THỰC TIỄN- KINH NGHIỆM

12. Lê Thị Thanh Huyền:Thành phố Đà Nẵng phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững

13. Lê Minh Tuynh:Kết quả và kinh nghiệm bước đầu trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Bình

14. Lâm Bá Nam, ĐậuTuấn Nam:Quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt –Trung và sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc

15. Nguyễn Thị Phương Thảo:Di cư từ nông thôn ra đô thị và các vấn đề nhà ở, an sinh xã hội

DIỄN ĐÀN

16. Phạm Văn Chúc: Bác bỏ ý kiến Ngày nay trên thế giới và ở Việt Nam không thể có chủ nghĩa xã hội

17. Nguyễn Minh Phương: Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

18. Nguyễn Hùng Hậu: Một số mặt hạn chế của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

19. Phạm Thị Thanh Tịnh:Vấn đề an ninh phi truyền thống và vai trò của báo chí truyền thông nước ta hiện nay

QUỐC TẾ

20. Đỗ Minh Cương, Nguyễn Viết Lộc: Lý thuyết lãnh đạo dựa trên quyền lực và ảnh hưởng

21.Đỗ Thị Thảo:Quan hệ Mỹ Cu Ba: Những tiến triển và trở ngại

21. Euyso Phantivong: Việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Hủa Phăn, Lào

Thông tin tuyên truyền