Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 11 - 2016
Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 11:03
3805 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 11 - 2016

MỤC LỤC 

3.     Nguyễn Xuân Thắng: Làm tốt chức năng diễn đàn và cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện, phấn đấu trở thành tạp chí có uy tín trong khu vực và quốc tế

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

7.     Trần Khắc Việt: Nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ

12.   Nguyễn Khắc Thanh: Điểm mới về kinh tế tư nhân trong Văn kiện Đại hội XII

16.   Nguyễn Minh Phong – Nguyễn Trần Minh Trí: Mục tiêu và động lực phát triển từ đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết 05 Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

21.   Nguyễn Hùng Hậu: Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâm - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

26.   Nguyễn Trọng Phúc: Nâng cao trình độ giác ngộ và vị thế chính trị của nông dân trong công cuộc đổi mới hiện nay

32.   Ngô Huy Đức - Nguyễn Thị Thanh Dung: Nhà nước kiến tạo phát triển - khái niệm và thực tế

37.   Huỳnh Thị Gấm: Hồ Chí Minh tiếp cận giá trị nhân loại trên hành trình tìm đường  giải phóng dân tộc

41.   Nguyễn Xuân Trung: Từ tín ngưỡng tự do trong tư tưởng Hồ Chí Minh đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

47.   Hoàng Văn Nghĩa: Hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ đắc lực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện

53.   Thân Minh Quế: Vai trò và trách nhiệm người thầy giáo dục lý luận chính trị

58.   Dương Thị Thanh Xuân: Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhân vật - Sự kiện

63.   Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Thị Mai Hoa: Phương pháp ngoại giao “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Pháp năm 1946

Thực tiễn - Kinh nghiệm

69.   Nguyễn Huy Động: Một số giải pháp tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong Quân đội hiện nay

73.   Trần Văn Thạch: Chính sách phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân ở Tây Nguyên

80.   Nguyễn Hữu Hào: Chính quyền địa phương trong phân cấp quản lý nhà nước hiện nay

84.   Ngô Hồng Nhung - Nguyễn Thúy Ngân: Đầu tư trực tiếp nước ngoài - những thành tựu và vấn đề đặt ra

89.   Phan Mạnh Cường: Thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Diễn đàn

93.   Đỗ Minh Cương: Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam - Một số vấn đề cơ bản và cấp bách

98.   Đỗ Trọng Bá: Vấn đề sở hữu, lao động dịch vụ và giá trị thặng dư

102. Lưu Ngọc Tố Tâm: Chức năng của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 và một số kiến nghị  bảo đảm thực hiện

109. Nguyễn An Ninh: Có những nhân tố xã hội chủ nghĩa ở Ấn Độ

Quốc tế

114. Nguyễn Nhâm: Tân Tổng thống Hoa Kỳ và những chính sách tương lai của nước Mỹ

120. Phạm Thanh Bằng: Vấn đề Biển Đông trong tiến trình hình thành và phát triển Cộng đồng ASEAN

125. TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

Nguyễn Xuân Thắng: Làm tốt chức năng diễn đàn và cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện, phấn đấu trở thành tạp chí có uy tín trong khu vực và quốc tế

Những năm gần đây, Tạp chí Lý luận chính trị đã có bước phát triển, đổi mới nhiều mặt, đã có Tạp chí điện tử và Tiếng Anh; góp phần tích cực cùng Học viện hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học. Trước cơ hội, thuận lợi và những thách thức bởi yêu cầu, nhiệm vụ mới, Tạp chí cần nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ là diễn đàn, cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện, cùng với phản ánh, cổ vũ phát triển lý luận cần chú trọng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch.Tạp chí cần xây dựng đội ngũ cán bộ trình độ cao, đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình và hiệu quả; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện.

Trần Khắc Việt: Nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đưa việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong nội bộ thành một thành tố trong chủ đề nghị quyết hội nghị, trong chủ trương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ và khẳng định rõ những vấn đề lý luận của công cuộc đổi mới đi lênCNXHởViệt Nam; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các đối tượng cơ hội chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và bảo vệ chính trị nội bộ.

Nguyễn Minh Phong: Mục tiêu và động lực phát triển từ đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết 05 Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI ra Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nhấn mạnh các quan điểm, định hướng đổi mới: đổi mới mô hình nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững; xác định mục tiêu cụ thể là củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩmô, kiểm soát lạm phát, bội chi ngân sách, quy mô nợ công, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo tăng năng suất lao động, nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng,tăng năng lực cạnh tranh.

● Nguyễn Hùng Hậu: Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâm - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Những quan điểm của Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu có giá trị thiết thực đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh trong chống “giặc nội xâm”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã cụ thể hóa trong việc nhận diện những biểu hiện suy thoái, chỉra một cách có hệ thống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện suy thoái về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề ra các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này.

Ngô Huy Đức - NguyễnThịThanh Dung: Nhà nước kiến tạo phát triển - khái niệm và thực tế

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ làm thay đổi nhanh chóng hàng loạt vấn đề mang tính toàn cầu đặt ra yêu cầu phải có tư duy mới về phát triển, xác định lại vai trò các chủ thể phát triển. Vai trò của nhà nước cũng thay đổi, từ chỗ đơn thuần là công cụ thống trị giai cấp chuyển sang làm chức năng cơ quan công quyền, quản lý xã hội, phục vụ, cung cấp dịch vụ công -Nhà nước kiến tạo phát triển. Từ lý thuyết đến thực tiễn nhà nước kiến tạo phát triển được thể hiện ở các mô hình Nhật Bản, Hàn Quốc, Xinhgapo, Pháp, Mỹ và ở các nước Scanđinavia đã thể hiện nội hàm, bảnchất của nó. Đó là một mô hình quản lý nhà nước, trong đó nhà nước đề ra các chính sách mang tính định hướng phát triển,tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và và hội nhập quốc tế; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Nguyễn Trọng Phúc: Nâng cao trình độ giác ngộ và vị thế chính trị của nông dân trong công cuộc đổi mới hiện nay

Việt Nam là nước nông nghiệp, nông dân có vai trò động lực chính của cách mạng. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới có đóng góp của kinh tế nông nghiệp và nông dân. Để nâng cao trình độ giác ngộ, nhận thức của nông dân, củng cố vững chắc vị thế chính trị của nông dân, cần chú trọng thực hiện những vấn đề chủ yếu: Nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường và vị thế chính trị của nông dân trong đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao nhận thức của nông dân về pháttriển nông nghiệp hàng hóa lớn, nông nghiệp thông minh, sạch và an toàn; nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. 

Thông tin tuyên truyền