Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 12- 2016
Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 17:44
3428 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 12- 2016

MỤC LỤC 

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

3.       Nguyễn Xuân Thắng: Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020: Định hướng và giải pháp

13.     Lê Quốc Lý: Thể chế kinh tế với ổn định và phát triển chế độ chính trị

19.     Trần Thành: Tha hóa quyền lực và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

24.     Nguyễn Văn Thắng: Phát triển kinh tế tư nhân trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

28.     Phan Văn Giang: Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

32.     Tường Duy Kiên: Truyền thông, báo chí và vấn đề bảo vệ, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

37.     Lâm Bá Hòa: Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

43.     Trần Hoa Phượng: Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

49.     Nguyễn Thị Báo: Ban Thanh tra 20 năm phấn đấu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Học viện

54.     Lê Ngọc Hùng: Chính sách giáo dục ở Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận phát triển bao trùm và bền vững

61.     Nguyễn Thị Tố Uyên: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc - Thực trạng và giải pháp

Nhân vật - Sự kiện

67.     Phạm Hồng Chương: Trường Chinh với những bước ngoặt lịch sử Việt Nam hiện đại

72.     Nguyễn Thị Mai Chi - Vũ Thị Hồng Dung: Ý nghĩa sâu sắc của cụm từ “Phải nhân nhượng” trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946)

Thực tiễn - Kinh nghiệm

77.     Trịnh Thị Hồng Hạnh: Công tác nữ và bước tiến của bình đẳng giới ở Việt Nam

84.     Nguyễn Thị Tuyết Mai: Năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã từ hướng tiếp cận hoạt động

90.     Nguyễn Thị Thu Hường: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số giải pháp cơ bản

95.     Phạm Ngọc Hòa: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tập quán sản xuất đối với nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

100.   Trần Nhật Duật: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Bắc

Diễn đàn

105.   Đinh Thị Hà: Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Quốc tế

109.   Hà Mỹ Hương: Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) sau một phần tư thế kỷ

113.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

116.   Tổng mục lục Tạp chí Lý luận chính trị năm 2016

Thông tin tuyên truyền