Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 1- 2017
Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 15:57
3772 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 1- 2017

MỤC LỤC

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh

3.       Nguyễn Xuân Thắng: Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định

9.       Lê Quốc Lý: Đóng góp của đồng chí Trường Chinh vào đổi mới tư duy kinh tế của Đảng ta

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

14.     Mạch Quang Thắng: 87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những dấu mốc lịch sử

19.     Trần Văn Phòng: Giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội ở nước ta hiện nay

24.     Nguyễn An Ninh: Quá trình phát triển nhận thức lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

30.     Bùi Thị Ngọc Lan: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra với Việt Nam

34.     Phan Mạnh Toàn: Vấn đề độc lập trong triết lý bảo vệ Tổ quốc Việt Nam truyền thống

Kỷ niệm 50 năm hai Công ước quốc tế về quyền con người

40.     Đặng Dũng Chí: Bảo hiến vì quyền con người trong Hiến pháp 2013

46.     Vũ Hoàng Công: Bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trong điều kiện truyền thông kỹ thuật số

52.     Nguyễn Thanh Tuấn: Quyền có mức sống đủ và việc bảo đảm ở Việt Nam

58.     Dương Thị Tươi: Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở nước ta

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

63.     Nguyễn Hồng Điệp: Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

69.     Lương Thu Hiền: Nữ giới tham gia nghị  viện: Xu hướng và những yếu tố ảnh hưởng

74.     Đinh Ngọc Giang - Bùi Văn Hải: Những khâu dễ bị làm sai trong quy trình công tác cán bộ

79.     Trần Văn Duy: Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới một nhà nước kiến tạo

85.     Nguyễn Minh Phong: Thu hút FDI và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam hiện nay

90.     Lê Văn Cường: Thành phố Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường

Diễn đàn

95.     Tạ Ngọc Tấn: Chủ nghĩa Mác - Lênin không thể lỗi thời!

Quốc tế

104.   Trịnh Thị Hoa: Vị trí chiến lược của Biển Đông và Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ

Từ điển mở

110.   Trần Sỹ Phán: Tư duy lý luận

113.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

Thông tin tuyên truyền