Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2017
Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 17:18
4108 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2017

MỤC LỤC

3.   NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đổi mới, tăng cường công tác dạy và học lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

10. PHẠM NGỌC ANH - HÀ TIẾN LINH: Đặc trưng phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh

15. NGUYỄN THẾ THẮNG: Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên

21. Trần THỊ MINH TUYẾT: Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về Liêm, Chính đến việc xây dựng chính phủ liêm chính

27. HỒ TẤN SÁNG: “Đời sống mới” và những gợi ý về xây dựng văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay

32. LÝ VIỆT QUANG: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia

37. NGUYỄN XUÂN TRUNG: Triết lý nhân sinh trong tư tưởng khoan dung tôn giáo của Hồ Chí Minh

42. NGUYỄN VĂN DƯƠNG: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Nhân vật - Sự kiện

47. NGUYỄN VĂN CÔNG: ATK Định Hóa - Nơi ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

51. ĐỖ HOÀNG LINH: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những tháng ngày đầu về lại ATK

Thực tiễn - Kinh nghiệm

55. Lê Ngọc Hùng - Nguyễn Ngọc Anh: Chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

63. HỒ THANH THỦY:Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt Nam

69. NGUYỄN HỒNG NHUNG: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Thực trạng và giải pháp

73. NGUYỄN THỊ MIỀN: Chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh đồng bằng ven biển

      Diễn đàn

79. NGUYỄN VIẾT THẢO: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

85. NGUYỄN ĐÌNH TẤN: Văn kiện Đại hội XII và những vận dụng trong bài giảng cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội

90. NGUYỄN AN NINH: “Dân giàu” - Đặc trưng hàng đầu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

95. BÙI ĐÌNH BÔN: Sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị

102.   Nguyễn Lương Ngọc - Phan Thị Thu Hằng: Nâng cao ý thức công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

107.   BÙI VÕ:Tòa ma túy và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Quốc tế

113.LÊ VĂN TOAN: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới

119.ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG: Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ: Kinh nghiệm quốc tế

125.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền