Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 6- 2017
Thứ hai, 12 Tháng 6 2017 09:09
4277 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6- 2017

MỤC LỤC 

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.  Nguyễn Trọng Chuẩn: Tính quy luật và những xu hướng lớn tác động đến mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

9.  Hoàng Chí Bảo: Xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế

17.     Mạch Quang Thắng: Một số điểm nhấn về vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

21.     Nguyễn Phú Lợi: Quan điểm của  chủ nghĩa Mác - Lênin và mối quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế

28.     Nguyễn Tấn Hùng - Dương Thị Phượng: Vận dụng lý luận của V.I.Lênin về sự kết hợp các mặt đối lập để giải quyết các mối quan hệ lớn hiện nay

33.     Trương Minh Dục: Sự phát triển nhận thức của Đảng về xây dựng quan hệ dân tộc ở Việt Nam

39.     An Như Hải: Xây dựng nhà nước kiến tạo thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh 

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

45.     Nguyễn Văn Lượng: Những vấn đề của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

50.     Phùng Danh Cường: Dạy và học các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng - Thực trạng và giải pháp

Thực tiễn - Kinh nghiệm

58.     Nguyễn Tấn Vinh: Kết quả và giải pháp huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Việt Nam

64.     Vũ Quang Vinh - Hoàng Thu Thủy: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

69.     Trần Văn Thạch: Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên

74.     Nguyễn Văn Điều: Phát triển đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

79.     Lê Thị Thu: Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công của cơ quan hành pháp 

Diễn đàn

85.     Cao Văn Thống - Đỗ Xuân Tuất: Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

91.     Lê Kim Việt - Nguyễn Hữu Thiết: Nguyên nhân và một số biện pháp ngăn chặn nạn “chạy chức” hiện nay

95.     Lưu Văn An: Báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý - Những vấn đề đặt ra

101.   Nguyễn Văn Dững: Nhà báo với vấn đề giám sát và phản biện xã hội

109.   Nguyễn Văn Đồng: Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

Quốc tế

114.   Lưu Thúy Hồng: Kinh nghiệm một số nước về phòng, chống tham nhũng chính sách

117.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

Thông tin tuyên truyền