Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 6- 2017
Thứ hai, 12 Tháng 6 2017 09:09
908 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6- 2017

MỤC LỤC 

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.  Nguyễn Trọng Chuẩn: Tính quy luật và những xu hướng lớn tác động đến mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

9.  Hoàng Chí Bảo: Xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế

17.     Mạch Quang Thắng: Một số điểm nhấn về vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

21.     Nguyễn Phú Lợi: Quan điểm của  chủ nghĩa Mác - Lênin và mối quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế

28.     Nguyễn Tấn Hùng - Dương Thị Phượng: Vận dụng lý luận của V.I.Lênin về sự kết hợp các mặt đối lập để giải quyết các mối quan hệ lớn hiện nay

33.     Trương Minh Dục: Sự phát triển nhận thức của Đảng về xây dựng quan hệ dân tộc ở Việt Nam

39.     An Như Hải: Xây dựng nhà nước kiến tạo thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh 

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

45.     Nguyễn Văn Lượng: Những vấn đề của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

50.     Phùng Danh Cường: Dạy và học các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng - Thực trạng và giải pháp

Thực tiễn - Kinh nghiệm

58.     Nguyễn Tấn Vinh: Kết quả và giải pháp huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Việt Nam

64.     Vũ Quang Vinh - Hoàng Thu Thủy: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

69.     Trần Văn Thạch: Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên

74.     Nguyễn Văn Điều: Phát triển đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

79.     Lê Thị Thu: Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công của cơ quan hành pháp 

Diễn đàn

85.     Cao Văn Thống - Đỗ Xuân Tuất: Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

91.     Lê Kim Việt - Nguyễn Hữu Thiết: Nguyên nhân và một số biện pháp ngăn chặn nạn “chạy chức” hiện nay

95.     Lưu Văn An: Báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý - Những vấn đề đặt ra

101.   Nguyễn Văn Dững: Nhà báo với vấn đề giám sát và phản biện xã hội

109.   Nguyễn Văn Đồng: Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

Quốc tế

114.   Lưu Thúy Hồng: Kinh nghiệm một số nước về phòng, chống tham nhũng chính sách

117.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

Tổng mục lục Tạp chí in

Cùng bạn đọc

Liên kết

Thông tin tuyên truyền