Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2017
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 16:44
3796 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2017

3.   NGUYỄN XUÂN PHÚC: Phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt phương châm “đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

9.   NGUYỄN XUÂN THẮNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào

15. Lê NGỌC HÙNG: Quản lý và quản trị xã hội từ góc độ lý thuyết hệ thống

22. NGUYỄN BÁ DƯƠNG: Việt Nam hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh

28. BÙI PHƯƠNG ĐÌNH - NGUYỄN THỊ THANH TÂM: Quan điểm của Hồ Chí Minh về “cách lãnh đạo" và vận dụng trong lãnh đạo hiện nay

34. HỒ XUÂN QUANG: Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

40. ĐINH VĂN THỤY: Nhà nước kiến tạo phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

45. NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN: Hội nhập quốc tế về kinh tế với ổn định chính trị - xã hội

50. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền theo quan điểm Hồ Chí Minh

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

55. TRẦN VĂN PHÒNG: Viện Triết học 60 năm xây dựng và phát triển

59. NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và một số vấn đề đặt ra trong hội nhập quốc tế

65. Lương Trọng Thành - Tạ Văn Hưng: Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra với các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thực tiễn - Kinh nghiệm

69. NGUYỄN MINH PHONG - BÙI THỊ MAI ANH: Một số giải pháp tài chính phát triển thị trường khoa học - công nghệ

74. ĐOÀN NGỌC PHÚC: Kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Thành tựu, hạn chế và giải pháp phát triển

81. TRẦN VĂN QUÝ: Nâng cao năng lực đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

86. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG - ĐẶNG QUỐC TUYÊN: Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

        Diễn đàn

91. NGUYỄN VĂN GIANG: Sự giống và khác nhau giữa nội dung, phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

98. NGUYỄN THỊ THƠM: Khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam

104.  BÙI ĐÌNH BÔN: Một số giải pháp thực hiện cam kết về lao động và công đoàn khi TPP có hiệu lực

110.  TRỊNH XUÂN THẮNG: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự phát triển của nền hành chính nhà nước

Quốc tế

115.   ĐẬU TUẤN NAM: Quản trị khủng hoảng di cư nhìn từ góc độ hợp tác quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

122.  TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền