Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 12-2017
Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 10:42
3462 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 12-2017

MỤC LỤC

Kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848-2018)

3. Nguyễn Trọng Phúc: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - tính khoa học, hiện thực của chủ nghĩa xã hội trong tư duy của C.Mác và ph.Ăngghen

9. Đinh Thế Định, Bùi Thị Cần: Giá trị vĩ đại và sức sống bền vững về phương pháp luận của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Kỷ niệm 45 nămchiến thắng “Điện Biên phủ trên không”

15. Lâm Quang Đại: Bài học về xây dựng ý chí quyết thắng cuộc tiến công chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ tháng 12-1972

21. Trịnh Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Diệp: Hà Nội - “Điện Biên phủ trên không” biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ ViệtNam

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

28. Nguyễn Đăng Thành: Giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

34. Phạm Hồng Chương: Hồ Chí Minh với sức mạnh mềm Việt Nam

39. Doãn Thị Chín, Nguyễn Tùng Lâm: Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam

43. Nguyễn Dương Hùng: Lý luận Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

50. Hoàng Anh: Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế của các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp

56. Hồ Trọng Hoài, Trần Thị Tú Anh: Xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

62. Nguyễn Thị Tố Uyên: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Thực tiễn - Kinh nghiệm

67. Nguyễn Hữu Cát, Đoàn Thị Mai Liên: APEC và những đóng góp của Việt Nam

72. Nguyễn Huy Phòng: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay

78. Nguyễn Thị Báo: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực tiễn triển khai tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Diễn đàn

81. Vũ Thanh Sơn: Nhà nước và thị trường trong phân phối hợp lý các nguồn lực phát triển

89. Đinh Văn Trung: “Doanh nghiệp nhà nước” - Khái niệm và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Quốc tế

96. Nguyễn Nhâm: Tổng quan an ninh kinh tế toàn cầu năm 2017 và dự báo năm 2018

102. Lê Hải Bình, Nguyễn Thị Thanh Vân: Nhận diện Chính sách của Mỹ đối với ASEAN dưới thời Donald Trump

107. Nguyễn Văn Quyết: Một vài nét về mô hình “chủ nghĩa xã hội tự quản” của Nam Tư

Từ điển mở

113.Lê Quốc Bang: Kinh tế biển

117. Tóm tắt tiếng Anh một số bài

119.Tổng mục lục Tạp chí Lý luận chính trị năm 2017

Thông tin tuyên truyền