Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2018
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 17:05
3866 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2018

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SỐ 2 – 2018

Kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848 - 2018)

3.       ĐỖ THỊ THẠCH: Về luận điểm “Hai tất yếu” trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa hiện nay

8.       VŨ HOÀNG CÔNG: Một kiểu mẫu về phương pháp luận nhận thức thời đại

15.     TRẦN NGUYỄN TUYÊN: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Tác phẩm đánh dấu sự trưởng thành của chủ nghĩa Mác

21.     NGUYỄN AN NINH: Vận dụng những luận điểm của Tuyên ngôn để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam

26.     PHẠM THỊ HOÀNG HÀ - NGUYỄN ANH TUẤN: Vấn đề giai cấp và dân tộc trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và việc vận dụng trong điều kiện hiện nay

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

33.     LƯU VĂN SÙNG: Mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết - Một giải pháp thực hiện Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong thế kỷ XX

38.     NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: Xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hiện nay

44.     NGUYỄN MINH TUẤN: Vận dụng khoa học tổ chức trong kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị ở nước ta

50.     LÊ TÂM ĐẮC - NGUYỄN ĐỨC SỰ: Giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo dưới góc nhìn tôn giáo học

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

58.     LÊ NGỌC HÙNG - BÙI THỊ PHƯƠNG: Cơ hội đi học ở Việt Nam - Từ cải cách giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

Thực tiễn - Kinh nghiệm

65.     NGUYỄN VĂN DỮNG: Một số vấn đề về truyền thông chính sách công ở Việt Nam hiện nay

73.     NGUYỄN HỒNG SƠN: Phát huy vai trò của trụ cột văn hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên

78.     PHẠM VĂN GIANG: Sự biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế

          Diễn đàn

84.     NGÔ ĐÌNH XÂY: Từ cách tiếp cận của C.Mác về tha hóa  đến các hiện tượng tha hóa ở Việt Nam hiện nay

91.     NGUYỄN CHÍ DŨNG: Đấu tranh phòng, chống tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Quốc tế

97.     NGUYỄN VĂN QUYẾT: Cơ sở hình thành và một số nội dung cốt lõi của lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

104.   HÀ MỸ HƯƠNG: Về chính sách đối ngoại của Mỹ sau một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump

110.   TỐNG ĐỨC THẢO - NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền ở Trung Quốc -  Nghiên cứu trường hợp quận Thuận Đức

117.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền