Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2018
Thứ tư, 16 Tháng 5 2018 15:20
3479 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2018

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác  (1818 - 2018)

3.   NGUYỄN XUÂN THẮNG: C.Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại vẫn sống với thời đại ngày nay

10.  LÊ HỮU NGHĨA: Tính khoa học và tính cách mạng của  chủ nghĩa Mác và ý nghĩa thời đại

16.  TẠ NGỌC TẤN: Từ tư tưởng của C.Mác về dân chủ đến  dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

23. TRẦN VĂN PHÒNG: Phép biện chứng trong bộ Tư bản - Giá trị khoa học và ý nghĩa hiện thời

29. HỒ SĨ QUÝ: Giá trị những tư tưởng lớn của C.Mác về con người

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

36. LÊ QUỐC LÝ: Thực hiện nghiêm túc và sát thực tế “Chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

42. BÙI THỊ NGỌC LAN: Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ

48. TRẦN HOA PHƯỢNG: Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Một số khuyến nghị chính sách 

53. TRỊNH THÚY HƯƠNG: Vận dụng văn hóa hòa bình và khoan dung của Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế về văn hóa

60. NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân vật - Sự kiện

65. NGUYỄN MẠNH HÀ - VŨ THỊ HỒNG DUNG: Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cách mạng Trung Quốc những năm 1946-1949 

Thực tiễn - Kinh nghiệm

73. NGUYỄN ĐÌNH TẤN: Xu hướng di dân các dân tộc thiểu số từ giác độ lực hút, lực đẩy

77. NGUYỄN MINH PHƯƠNG - NGUYỄN THỊ NGỌC MAI: Kinh nghiệm xây dựng chính phủ kiến tạo của Singapore

83. LÊ VĂN ĐÍNH: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhằm phát triển du lịch bền vững

91. NGUYỄN THỊ THU CÚC: Những vấn đề trong sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở

                Diễn đàn

96. VŨ VĂN HIỀN: Chúng ta có giữ được độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế?

102. CAO ĐỨC THÁI: Phòng, chống thông tin xấu, độc và quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin

Quốc tế

108. NGUYỄN HỮU CÁT - NGUYỄN THỊ THANH VÂN: Chính sách Biển Đông của chính quyền Donald Trump và những vấn đề trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam 

114.  ĐỖ THỊ THẠCH - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội - Những khác biệt giữa hai mô hình XHCN: Trung Quốc và Cuba

121.        TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền