Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2018
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 09:27
3823 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2018

MỤC LỤC

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

7.       DƯƠNG XUÂN NGỌC: Giá trị định hướng của tư tưởng của C.Mác trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

15.     VŨ HOÀNG CÔNG: Tư tưởng của C.Mác và V.I.Lênin về nhà nước và vận dụng vào tinh giản bộ máy, biên chế Nhà nước ta hiện nay

21.     NGUYỄN THẾ THẮNG: Từ tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đến xây dựng đạo đức nhà giáo trường Đảng hiện nay

26.     TRẦN TUẤN SƠN - VŨ ĐỨC THO: An ninh ở Đông Nam Á trước những nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố

32.     HỒ THANH THỦY: Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

38.     NGUYỄN MINH TUẤN: Đảm bảo tính hệ thống khi quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

44.     DƯƠNG TRUNG Ý: Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thực tiễn - Kinh nghiệm

52.     HOÀNG TRUNG DŨNG: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở (qua kinh nghiệm của Hà Tĩnh) 

59.     HOÀNG THỊ THÚY: Chính sách đối ngoại giai đoạn 1976 - 1986 và những bài học kinh nghiệm

64.     NGUYỄN THỊ THU NGA: Nhìn lại kết quả thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam

          Diễn đàn

70.     NGUYỄN HÙNG HẬU: Phê phán sự phê phán thiếu tính khoa học đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

76.     NGUYỄN VĂN QUYẾT: Phải chăng Ph.Ăngghen đã “trở cờ”?

82.     NGUYỄN MINH PHONG – NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ: Những ngộ nhận đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Quốc tế

90.     HÀ MỸ HƯƠNG: Nước Nga trong “kỷ nguyên Putin”: Những thành tựu và vấn đề còn tồn tại

97.     NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Vai trò của nhà nước và sự tham gia của người dân trong phong trào làng mới ở Hàn Quốc

105.   HỒ THỊ NHÂM: Lòng tin xã hội - nhìn từ Bắc Âu

111.   NGÔ PHƯƠNG ANH: Chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhật Bản với ASEAN trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

118.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI