Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2018
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 09:27
4030 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2018

MỤC LỤC

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

7.       DƯƠNG XUÂN NGỌC: Giá trị định hướng của tư tưởng của C.Mác trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

15.     VŨ HOÀNG CÔNG: Tư tưởng của C.Mác và V.I.Lênin về nhà nước và vận dụng vào tinh giản bộ máy, biên chế Nhà nước ta hiện nay

21.     NGUYỄN THẾ THẮNG: Từ tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đến xây dựng đạo đức nhà giáo trường Đảng hiện nay

26.     TRẦN TUẤN SƠN - VŨ ĐỨC THO: An ninh ở Đông Nam Á trước những nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố

32.     HỒ THANH THỦY: Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

38.     NGUYỄN MINH TUẤN: Đảm bảo tính hệ thống khi quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

44.     DƯƠNG TRUNG Ý: Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thực tiễn - Kinh nghiệm

52.     HOÀNG TRUNG DŨNG: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở (qua kinh nghiệm của Hà Tĩnh) 

59.     HOÀNG THỊ THÚY: Chính sách đối ngoại giai đoạn 1976 - 1986 và những bài học kinh nghiệm

64.     NGUYỄN THỊ THU NGA: Nhìn lại kết quả thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam

          Diễn đàn

70.     NGUYỄN HÙNG HẬU: Phê phán sự phê phán thiếu tính khoa học đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

76.     NGUYỄN VĂN QUYẾT: Phải chăng Ph.Ăngghen đã “trở cờ”?

82.     NGUYỄN MINH PHONG – NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ: Những ngộ nhận đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Quốc tế

90.     HÀ MỸ HƯƠNG: Nước Nga trong “kỷ nguyên Putin”: Những thành tựu và vấn đề còn tồn tại

97.     NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Vai trò của nhà nước và sự tham gia của người dân trong phong trào làng mới ở Hàn Quốc

105.   HỒ THỊ NHÂM: Lòng tin xã hội - nhìn từ Bắc Âu

111.   NGÔ PHƯƠNG ANH: Chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhật Bản với ASEAN trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

118.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền