Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2018
Thứ hai, 30 Tháng 7 2018 15:15
3932 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2018

MỤC LỤC

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       NGUYỄN DUY BẮC: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) - Chiến lược văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới

10.     TRƯƠNG NGỌC NAM: Quản lý truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

18.     HỒ TRỌNG HOÀI: Những biểu hiện mới của chủ nghĩa dân túy hiện nay

23.     LÊ KIM VIỆT: Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam và những vấn đề đặt ra

31.     NGÔ HUY ĐỨC - TRỊNH THỊ XUYẾN: Nguyên tắc và yêu cầu của thiết kế hệ thống chính trị

36.     LÊ THỊ THANH HÀ: Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

44.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa trong kinh tế hiện nay

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

51.     NGUYỄN VIẾT THẢO: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới 

Nhân vật - Sự kiện

56.     PHẠM HỒNG CHƯƠNG: Đồng chí Tôn Đức Thắng - Người tiêu biểu nhất trong thực hiện và làm phong phú tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

Thực tiễn - Kinh nghiệm

62.     LÊ VĂN CƯỜNG - ĐINH VĂN NHANH: Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm của các huyện ủy thành phố Hải Phòng 

68.     ĐINH VĂN THỤY - HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Phát huy vai trò của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới

74.     ĐOÀN NGỌC PHÚC: Nợ công ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý

81.     PHÙNG VĂN HIỀN: Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng (Qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An)

86.     MAI HẠNH TRANG: Phán quyết của tòa án công lý quốc tế đối với vụ tranh chấp đảo giữa Malaysia - Indonesia: Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

          Diễn đàn

94.     NGUYỄN THỊ NGỌC HOA - BÙI THỊ LONG:Sự cần thiết phải có Luật An ninh mạng

100.   VƯƠNG THANH TÚ:Thật là sai trái khi phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

Quốc tế

105.   TRẦN ÁNH TUYẾT: Thực trạng và triển vọng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay

112.   SA MUT THONG SỔM PA NÍT: Hệ thống chính trị Lào và vấn đề nhất thể hóa các vị trí chủ chốt giữa Đảng và Nhà nước

115.   KOUYANG SISOMBLONG: Tổ chức, vai trò và hoạt động của Đảng Nhân dân cách mạng Lào ở cấp địa phương

119.   PHOKHAM SAYASONE: Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay

126.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền