Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2018
Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 17:12
4556 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2018

 MỤC LỤC SỐ 8 - 2018

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

 1. Trần Văn Phòng:Sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới
 2. Mạch Quang Thắng: Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam
 3. Nguyễn Xuân Trung - Trần Thị Thanh Giang: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
 4. Hoàng Thị Bích Loan: Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý - Nhận thức và thực tiễn
 5. Nguyễn Thị Lan Phương: Quan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân trong vai trò người chủ quyền lực nhà nước
 6. Lê Doãn Sơn:Xây dựng và phát huy nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu tình hình mới ở Việt Nam

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 1. Trương Hồ Hải:Viện Nhà nước và pháp luật - 35 năm xây dựng, thành tựu và định hướng phát triển
 2. Nguyễn Văn Lượng:Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị và cơ quan quản lý cán bộ

   THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 1. Lê Ngọc Hùng:Các lý thuyết về di cư và vận dụng trong chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam
 2. Nguyễn Thị Thanh Dung:Vai trò của phật giáo Nam tông trong quản lý xung đột xã hội ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ
 3. Nguyễn Thị Diệu hoa: Chống thất thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh thực hiện các hiệp định tự do thương mại
 4. Nguyễn Thị Phương Hà:Đạo hiếu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên

DIỄN ĐÀN

 1. Vũ Hoàng Công:Thực trạng thí điểm hợp nhất các cơ quan Đảng, Nhà nước tương đồng chức năng, nhiệm vụ ở các địa phương hiện nay
 2. Hà Quang Ngọc: Vai trò nhà nước đối với dịch vụ công trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính
 3. Lê Thế Phong: Một số thách thức đặt ra trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

QUỐC TẾ

 1. Lê Văn Toan: Ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển của Ấn Độ
 2. Nguyễn An Ninh: Chủ nghĩa dân túy ở khu vực Mỹ Latinh
 3. Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Thị Thu: Tác động của chủ nghĩa dân túy đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay
 4.  Bùi Đức Khánh: Quan hệ Mỹ -Trung Quốc hiện nay và tác động đến Việt Nam

Thông tin tuyên truyền