Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2018
Thứ hai, 26 Tháng 11 2018 11:10
2055 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2018

          MỤC LỤC 

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       TẠ NGỌC TẤN: Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị - Vấn đề trung tâm trong xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam

12.     MẠCH QUANG THẮNG: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền Việt Nam

17.     VŨ THANH SƠN: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

21.     NGUYỄN ĐÌNH PHONG: Nêu gương - Một trong các phương thức lãnh đạo

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

26.     TRẦN QUỐC DƯƠNG: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhân vật - Sự kiện

30.     PHẠM HỒNG CHƯƠNG: Nguyễn Chí Diểu - Một đảng viên cộng sản tiền bối kiên cường

Thực tiễn - Kinh nghiệm

35.     TRỊNH DUY LUÂN: Mô hình và thực tiễn quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay

42.     TĂNG THỊ THU TRANG: Phát huy tác dụng của kê khai

tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

49.     PHAN THUẬN: Khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực phát triển nông thôn ở một số nước đang phát triển

          Diễn đàn

54.     LÊ HỮU NGHĨA: Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới

60.     LÊ VĂN LỢI: Giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

67.     BÙI VIỆT HƯƠNG - Trần Văn Thắng: Sự phân tán quyền lực chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa

Quốc tế

73.     LÊ VĂN TOAN: Chính sách đối ngoại của Ấn Độ hiện nay và tác động đến an ninh chính trị của Việt Nam

78.     NGUYỄN AN NINH: Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Bắc Âu hiện nay và những gợi mở, tham chiếu cho Việt Nam

84.     VÕ THỊ HOA: Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

90.     TRẦN ÁNH TUYẾT: Phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc qua 40 năm cải cách mở cửa

98.     TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền