Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 12-2018
Thứ hai, 31 Tháng 12 2018 18:36
1683 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 12-2018

MỤC LỤC 

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Một chỉ dẫn quý báu về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và chống chủ nghĩa cá nhân

7.       MẠCH QUANG THẮNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

13.     PHAN VĂN RÂN - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Chủ nghĩa dân tộc và những sắc thái của nó trong thế giới ngày nay

19.     HỒ TRỌNG HOÀI: Mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy trong các nền chính trị

24.     NGUYỄN AN NINH: Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - Giá trị bền vững và một số vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay

31.     NGUYỄN QUANG BÌNH: Trách nhiệm nêu gương trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

37.     NGUYỄN BÁ CHUNG: Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

42.     NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay 

49.     NGUYỄN HOA MAI: Quan niệm quốc tế về vị thế nhà giáo và nâng cao vị thế nhà giáo ở Việt Nam 

Nhân vật - Sự kiện

55.     TRẦN THỊ HUYỀN: Đồng chí Ngô Gia Tự -Tấm gương cao đẹp của người cộng sản

Thực tiễn - Kinh nghiệm

60.     NGUYỄN MINH TRÍ: Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

66.     ĐỖ VĂN QUÂN: Các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

71.     HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

Diễn đàn

78.     TỐNG ĐỨC THẢO - TRẦN MAI HÙNG: Chủ nghĩa cá nhân trong tư tưởng phương Tây cận, hiện đại và những ảnh hưởng tới đời sống xã hội

84.     ĐÀO THỊ NGUYỆT HẰNG: Nhận diện ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế

Quốc tế

91.     Phu Vông Oun Khăm Sẻn: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

96.     CẦM THỊ LAI: Kinh nghiệm từ sách lược phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc

102.   NGUYỄN THỊ THÚY: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế những năm đầu thế kỷ XXI

109.   NGUYỄN DIỆU HƯƠNG: Sự tham gia hoạch định chính sách công thông qua mạng Internet của công dân ở Trung Quốc hiện nay

114.   QUÁCH THỊ HUỆ: Ấn Độ và các đại chiến lược ở châu Á - Thái Bình Dương

120.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

122.   TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2018

Thông tin tuyên truyền