Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2019
Thứ ba, 25 Tháng 6 2019 13:49
4339 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2019

MỤC LỤC 

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.     TRƯƠNG NGỌC NAM: Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

9.     NGUYỄN THỊ NGA: Phương pháp luận biện chứng duy vật với việc nhận thức    mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

15.   TRẦN THỊ HẰNG - NGUYỄN THỊ MINH HIỀN: Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số

23.   DƯƠNG THỊ TƯƠI: Bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay       

30.   TRẦN THỊ HƯƠNG: Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu     

36.   VI THỊ LẠI: Quan điểm của Hồ Chí Minh trong các chính sách xã hội        

        Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

43.   VI TIẾN CƯỜNG: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức dựa trên khung năng lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

47.   TRỊNH XUÂN THẮNG: Giáo dục phòng, chống tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

        Nhân vật - Sự kiện

53.   NGUYỄN MẠNH HÙNG: Cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

57.   LÊ VĂN LỢI - ĐINH NGỌC QUÝ: Đồng chí Hoàng Đình Giong trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

62.   TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước

        Thực tiễn - Kinh nghiệm

67.   NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta

74.   NGUYỄN QUỐC VŨ - LÊ TÂM ĐẮC: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo qua một năm triển khai thực hiện

82.   NGUYỄN THỊ YẾN: Nội luật hóa quyền trẻ em ở Việt Nam 

88.   Nguyễn THÙY VÂN ANH: Một vài nét về thực trạng phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

        Diễn đàn

96.   TRẦN ANH TUẤN: Một số góp ý đối với các nội dung sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

103.NGUYỄN THANH XUÂN: Những biến đổi của đạo Tin lành ở Việt Nam

109.NGUYỄN ĐÌNH TẤN: Sự biến đổi của cơ cấu giai - tầng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay

        Quốc tế

114.NGUYỄN THỊ THÚY HÀ - TRỊNH THỊ HOA: Tác động từ nguồn vốn của Trung Quốc qua sáng kiến “Vành đai và con đường” đến các nước đang phát triển

122.BÙI TIẾN DŨNG - LÊ THỊ HƯƠNG: Chuỗi giá trị cho sản phẩm ngành công nghiệp giày dép Inđônêsia và những gợi ý cho Việt Nam

129.TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền