Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2019
Thứ hai, 19 Tháng 8 2019 16:28
6444 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2019

MỤC LỤC 

3.       K P Sharma Oli: Chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại

9.       Geetesh Sharma: Mối nhân duyên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Ấn Độ

Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện

16.     Hoàng Ngọc Hòa: Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình với công tác phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

21.     Lê Tâm Đắc: Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng với công tác đào tạo ngành Tôn giáo học và Công tác tôn giáo 

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

26.     Nguyễn Hòa Bình: Quyết định tư pháp và đoán định tư pháp của người dân - Phạm trù pháp lý mới cần quan tâm trong thực tiễn tư pháp nước ta

34.     Trần Văn Bính: Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước 

39.     Mạch Quang Thắng: Phát triển con người Việt Nam - Một số điểm nhấn về cơ sở lý luận và thực tiễn

45.     Bùi Đình Phong: Di chúc - “Mấy lời để lại” của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng     

50.     Nguyễn Văn Quyết - Hà Minh Hoàn: Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa: Giá trị bền vững và những luận điểm cần làm sáng tỏ   

56.     Đậu Hương Nam: Toàn cầu hóa trong giai đoạn mới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam 

62.     PhạmThị Hằng: Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ đoàn theo phong cách Hồ Chí Minh       

          Thực tiễn - Kinh nghiệm

67.     Lưu Văn An: Giải pháp đẩy mạnh truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số

73.     Bùi Phương Đình - Hà Việt Hùng:Cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam

81.     Bùi Việt Hương:Đa dạng hóa các hình thức tham gia của người dân vào quá trình thực thi chính sách, pháp luật ở Việt Nam  

88.     Nguyễn Thị Thúy - Nguyễn Minh Đức:Nhìn lại hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2011- 2019

          Diễn đàn

95.     Đoàn Triệu Long:Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng niềm tin xã hội ở Việt Nam hiện nay

100.   Nguyễn Văn Tỵ:Xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội 

Quốc tế

105.   Nguyễn An Ninh:Quản lý nhà nước về công tác dân tộc - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

111.   Trần Hồng Việt - Phan Mạnh Tường:Từ thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đến kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

117.   Phùng Thị Yến: So sánh pháp luật về doanh nghiệp xã hội của Trung Quốc và Việt Nam - Một số kiến nghị hoàn thiện

125.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền