Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2019
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 10:33
6057 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2019

MỤC LỤC

3.       NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị

8.       PHẠM MINH CHÍNH: Đột phá, đổi mới, sáng tạo xứng đáng với truyền thống 70 năm vẻ vang của Học viện

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

13.     Hồ Trọng Hoài - Nguyễn Anh Tuấn: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20.     ĐẶNG XUÂN HOAN: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

26.     NGUYỄN THỊ THƠM: Đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau tám năm đổi mới mô hình tăng trưởng

32.     HOÀNG THỊ LAN: Tác động của biến đổi tôn giáo đối với phong tục, tập quán truyền thống Việt Nam

37.     NGUYỄN MINH PHONG - NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ: Tạo động lực cho phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam

42.     TRẦN THỊ HẰNG - NGUYỄN THỊ HOÀI THU: Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về sở hữu trong nền kinh tế số

48.     PHẠM ANH HÙNG: Sở hữu tư nhân từ góc nhìn triết học của C.Mác về con người và vấn đề phát triển kinh tế tư nhân hiện nay

54.     HÀ THỊ THÙY DƯƠNG - ĐINH ĐỨC DUY: Quan điểm của V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt Nam

Nhân vật - Sự kiện

60.     NGUYỄN XUÂN TRUNG: Bùi Bằng Đoàn - Tấm gương tiêu biểu của một chí sĩ yêu nước chân chính

Thực tiễn - Kinh nghiệm

65.     NGUYỄN TẤT GIÁP - ĐỖ VĂN QUÂN: Công tác dân vận ở tỉnh Vĩnh Phúc  - Một số kết quả và thách thức đặt ra

72.     LÊ THỊ THỤC - LÊ THÚY HẰNG: Tiếp cận công lý của phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay - Một số rào cản chính và gợi mở về giải pháp

80.     ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT - HOÀNG THỊ QUYÊN: Nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện công tác dân số và phát triển trong giai đoạn mới

86.     NGUYỄN THỊ LAN: Truyền thông xã hội và các giải pháp quản lý, phát triển

Diễn đàn

93.     NGUYỄN HÙNG HẬU: C.Mác với phương Đông

99.     LÊ THỊ CHIÊN: Lý luận về hình thái kinh tế -xã hội và những quan điểm sai trái cần bác bỏ

Quốc tế

107.   PHAN VĂN RÂN - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Tác động của nền kinh tế số đến các quốc gia dân tộc hiện nay

115.   THÁI VĂN LONG - NGUYỄN THỊ HUỆ: Việt Nam cần làm gì khi tham gia các cơ chế an ninh ASEAN

121.   NGUYỄN KIM TÔN: Những người xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ - Tổ chức cánh tả đang lên trên chính trường nước Mỹ

126.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

 

 

 

 

Thông tin tuyên truyền