Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 11 - 2019
Thứ hai, 18 Tháng 11 2019 08:35
6505 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 11 - 2019

MỤC LỤC

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       Nguyễn Xuân Thắng: 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

8.       Vũ Văn Phúc:Sự phát triển nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay

14.     Trần Khắc Việt - Bùi Văn Hải:Tư tưởng của V.I.Lênin về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản

22.     Ngô Huy Tiếp:Điều kiện gia nhập Đảng  trong tư tưởng của V.I.Lênin về đảng kiểu mới

26.     Trần Thị Minh Tuyết:Nhận thức về dân chủ và quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Thực trạng và giải pháp

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

32.     Nguyễn Thị Hương:Nghiên cứu, giảng dạy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

          Thực tiễn - Kinh nghiệm

38.     Trương Hồ Hải - Đặng Viết Đạt:Nâng cao năng lực tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục ở Việt Nam

45.     Lê Văn Chiến:Sự tham gia của người dân vào quản lý xã hội ở Việt Nam

51.     Nguyễn Thị Miền:Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011-2018 và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo

59.     Nguyễn Khắc Đức:Đạo Tin Lành ở Tây Nguyên và vấn đề đặt ra hiện nay

64.     Nguyễn Trọng Bình - Trần Văn Thắng:Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

71.     Ngô Thị Khánh:Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

78.     Đỗ Thị Vân Hà:Đa dạng văn hóa - Tiềm năng của sức mạnh mềm Việt Nam

          Diễn đàn

84.     Đỗ Lan Hiền:Thực thi quyền tự do tôn giáo trong tương quan giáo hội và nhà nước

90.     Trần Thị Minh Châu:Nhận diện hành vi lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực ở nước ta hiện nay

99.     Lê Minh Đức:Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

103.   Nguyễn Hồng Điệp:Xây dựng nhãn quan chính trị của học sinh, sinh viên trước tác động tiêu cực của mạng xã hội

Quốc tế

109.   Nguyễn Hữu Cát:Một số tác động của nhà nước hồi giáo tự xưng IS và cảnh báo đối với Việt Nam

115.   Lê Văn Toan:Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020: Bối cảnh, thời cơ, thách thức và sự chuẩn bị

120.   Lê Minh Quân:Vai trò của các Think Tank trong đời sống xã hội phương Tây hiện nay

126.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền