Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 12 - 2019
Thứ năm, 26 Tháng 12 2019 09:40
6288 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 12 - 2019

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       NGUYỄN CÚC: Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng của nền kinh tế

10.     DOÃN THỊ CHÍN: Học tập Hồ Chí Minh thu hút, trọng dụng nhân tài

16.     ĐINH THỊ NGA - NGUYỄN THỊ HOA: Mối quan hệ nhà nước - thị trường trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

27.     HOÀNG VĂN KHẢI - TRẦN VĂN THẮNG: Giải quyết hài hòa quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

34.     HOÀNG NGỌC HẢI - PHAN TĂNG TUẤN: “Di chúc” và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện an sinh xã hội

40.     PHAN MẠNH TOÀN: Từ “Dân bản” của Nho giáo đến “Dân chủ” trong tư tưởng Hồ Chí Minh

          Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

46.     LÊ HUY VỊNH: Sự lãnh đạo của Đảng - Yếu tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

51.     NGUYỄN MẠNH HÀ - VŨ THỊ HỒNG DUNG: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trên lĩnh vực quân sự từ năm 1945 đến năm 1975

59.     Lê THẾ PHONG: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

66.     NGUYỄN VĨNH THANH - VŨ VĂN HẬU: Rèn luyện phương pháp tự học đối với học viên trong tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay

72.     HOÀNG ANH: Hiệu quả sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

          Nhân vật - Sự kiện

78.     TRẦN THỊ THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ MAI CHI: Yêu sách của nhân dân An Nam - Sự thức tỉnh về quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và hiện thực lịch sử

Thực tiễn - Kinh nghiệm

85.     NGUYỄN THỊ BÁO: Một số giải pháp bảo đảm kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã trong giai đoạn hiện nay

92.     Lê THÚY HẰNG: Vấn đề an ninh và linh hoạt việc làm trong chính sách lao động và việc làm của Việt Nam

100.   ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOA: Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

106.   PHAN VIỆT CHÂU: Công nghiệp chế biến thủy sản - Tiềm năng phát triển và những vấn đề đặt ra đối với Thành phố Cần Thơ

Diễn đàn

111.   LÊ THỊ THANH HÀ - TRỊNH THÚY LIỄU: Ảnh hưởng của “tư duy nhiệm kỳ” tới hoạt động lãnh đạo, quản lý - Biểu hiện và giải pháp khắc phục

118.   PHẠM VĂN GIANG: Phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm

Quốc tế

124.   LÊ THU MAI - TRẦN PHƯỚC ANH: Quá trình dân chủ hóa và ổn định chính trị ở Myanmar

130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

132.   TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2019

Thông tin tuyên truyền