Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 2 - 2020
Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 09:54
5904 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 2 - 2020

MỤC LỤC 

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, Bản lĩnh, Đổi mới vì Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xứng đáng với truyền thống 90 năm

8.       PHAN VĂN RÂN: Những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

15.     VŨ HOÀNG CÔNG: 90 năm xây dựng Đảng về tổ chức - Thành tựu và Kinh nghiệm

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

21.     HOÀNG NGỌC HÒA: Chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Cơ hội, thách thức và giải pháp của Việt Nam

26.     NGUYỄN MINH TUẤN: Kết quả và kinh nghiệm bước đầu thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác tổ chức, cán bộ

32.     NGUYỄN THỊ THƠM: Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo: Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam

38.     NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay

44.     ĐÀO ĐÌNH THƯỞNG: Đảng viên là người có đạo - Từ quan điểm V.I.Lênin đến thực tiễn hiện nay

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

50.     TRẦN SĨ PHÁN: Một số yêu cầu cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

56.     NGUYỄN MINH TRÍ: Giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay và một số giải pháp phát huy hiệu quả

Thực tiễn - Kinh nghiệm

65.     ĐẶNG VĂN CHẤN: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

70.     BÙI VIỆT HƯƠNG: Công tác dân vận góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân

76.     VŨ TRƯỜNG GIANG: Phát triển mô hình sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng tri thức bản địa các tộc người thiểu số ở vùng Đông Bắc

85.     PHAN THUẬN: Những hạn chế trong thực thi chính sách bình đẳng giới về chính trị ở Việt Nam

92.     NGUYỄN THỊ THẢO: Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý

Diễn đàn

100.   VŨ VĂN PHÚC: Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?

107.   NGUYỄN THỊ QUẾ: Nhận thức về cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực lý luận hiện nay

Quốc tế

114.   NGUYỄN VIỆT LÂM: “Sức mạnh mềm” của Mỹ thời kỳ Tổng thống Donal Trump - Thực trạng, tác động và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

121.   ÂU THỊ TÂM MINH: Phát triển dân chủ ở Cu Ba thông qua các cơ quan đại diện của nhân dân

125.   BÙI ĐỨC AN: Xây dựng lòng tin trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo hiện nay

130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền