Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 4 - 2020
Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 18:11
4918 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 4 - 2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SỐ 4-2020

 

          Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Di sản của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

11.     MẠCH QUANG THẮNG: Ảnh hưởng của Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin đối với Hồ Chí Minh

17.     VŨ VĂN PHÚC: Chính sách Kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

23.     PHẠM THÁI VIỆT: Chủ nghĩa quốc tế vô sản của V.I.Lênin

29.     ĐINH VĂN THỤY: Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về cải tiến bộ máy nhà nước vào đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

35.     PHẠM THỊ HOÀNG HÀ - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Tư tưởng V.I.Lênin về quan hệ giai cấp - dân tộc và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

42.     HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

49.     NGUYỄN THANH HẢI: V.I.Lênin bảo vệ, phát triển lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội cách mạng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

56.     PHAN TRỌNG HÀO: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

64.     NGUYỄN THANH TUẤN: Lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền con người và phát triển con người toàn diện gắn với thực hành dân chủ, pháp quyền

70.     NGUYỄN THẮNG LỢI - TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH: Công tác vận động trí thức của Đảng - Thành tựu và một số vấn đề đặt ra

79.     TRẦN HOA PHƯỢNG: Lý thuyết tái sản xuất của C.Mác nhìn từ mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Thực tiễn - Kinh nghiệm

86.     PHẠM MINH ANH - DỖ VĂN QUÂN: Phát triển đô thị bền vững ở vùng Tây Nam Bộ - Mục tiêu, vấn đề và giải pháp

93.     NGUYỄN THỊ NGỌC HOA - BÙI THỊ LONG: Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về an ninh mạng

100.   NGUYỄN HẢI HOÀNG: Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số

107.   NGUYỄN THỊ THU HOÀI: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

115.   TRẦN TUẤN SƠN - LÊ DUY THẮNG: Giữ vững và phát huy tinh thần quốc tế của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay

Quốc tế

121.   LÊ VĂN TOAN: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ truyền thống vững bền đến hiện đại rộng mở

127.   QUÁCH THỊ HUỆ: Chính sách của chính quyền Donald Trump đối với Ấn Độ trong bối cảnh Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

133.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền