Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 5 - 2020
Thứ hai, 18 Tháng 5 2020 16:05
3609 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 5 - 2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

MỤC LỤC

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

10.     NGUYỄN DUY BẮC: Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa, nghệ thuật

17.     TRẦN VĂN PHÒNG: Giải phóng con người - Hạt nhân triết lý nhân văn phát triển Hồ Chí Minh

23.     TRẦN MINH TRƯỞNG: Sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28.     HỒ TRỌNG HOÀI - NGUYỄN THỊ HOA: Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Giá trị và sự vận dụng

35.     NGUYỄN DANH TIÊN: Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và giá trị thời đại

41.     PHẠM HỒNG CHƯƠNG - NGUYỄN THỊ THỦY: Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong vận dụng phương pháp luận Mácxít

46.     BÙI ĐÌNH PHONG: Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi

52.     LÊ VĂN CƯỜNG: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng và một số biện pháp rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra

59.     DƯƠNG THỊ THÙY DUNG: Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

64.     CẦM THỊ LAI: Quy định về Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013

71.     TRỊNH NHƯ QUỲNH: Quan điểm của Đảng về bảo đảm quyền được giáo dục ở Việt Nam

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

77.     HOÀNG ANH: Quy trình xây dựng nội dung chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

82.     HOÀNG THỊ LAN - CAO PHAN GIANG: Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

89.     NGUYỄN THỊ THANH HẢI: Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong ứng phó với đại dịch COVID-19

96.     NGUYỄN MINH PHONG: Tác động và triển vọng kinh tế do đại dịch COVID-19

103.   NGUYỄN VIỆT HÀ: Xây dựng nguồn nhân lực xuất bản điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Diễn đàn

109.   NGUYỄN MINH QUANG: Không thể xuyên tạc những giá trị cốt lõi trong Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

Quốc tế

114.   ĐOÀN TRƯỜNG THỤ: Những biến đổi chính trị ở Indonesia hiện nay

120.   PHẠM THỊ THU:Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Triển khai sức mạnh của Mỹ ở Biển Đông

126.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền