Trang chủ    Tư liệu tạp chí in     Tạp chí Lý luận chính trị số 6 - 2020
Thứ ba, 16 Tháng 6 2020 16:36
3543 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6 - 2020

MỤC LỤC

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SỐ 6-2020

 

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       HOÀNG PHÚC LÂM: Giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí: Thực trạng và giải pháp

11.     LÊ HẢI BÌNH: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị quốc gia trong phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

19.     NGUYỄN AN NINH: Một số thành tựu nhận thức lý luận mới về giai cấp công nhân Việt Nam

26.     TRẦN THỊ MINH CHÂU: Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế nhiều thành phần trong chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

33.     NGUYỄN VĂN GIANG - NGUYỄN NGỌC ÁNH: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay

39.     NGUYỄN THỊ THƠM: Đánh giá phát triển con người Việt Nam và một số khuyến nghị

44.     VÕ CHÂU THẢO: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống các nguy cơ đối với Đảng Cộng sản cầm quyền và ý nghĩa hiện nay

51.     NGUYỄN VĂN TRUNG: Về con đường cách mạng vô sản qua một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1920-1925

Thực tiễn - Kinh nghiệm

58.     ĐOÀN THẾ HANH: Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cao cấp - Nhận thức và hành xử

64.     NGUYỄN ĐÌNH TẤN: Biến đổi quy mô và cơ cấu di dân của đồng bào các dân tộc thiểu số từ Đổi mới đến nay

70.     NGUYỄN THÁI BÌNH: Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong sự phát triển của tỉnh Gia Lai

76.     NGUYỄN ĐỨC NHUẬN: Để bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”

82.     NGUYỄN QUANG HOÀI CHÂU: Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa ý thức tự giác của người dân và vai trò quản lý của Nhà nước trong thực tiễn xây dựng đất nước

88.     DƯƠNG THỊ TƯƠI: Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

94.     NGUYỄN THẾ ANH: Thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng và một số hạn chế cần khắc phục

          Diễn đàn

101.   TRẦN SỸ PHÁN - PHÙNG THỊ KHÁNH LỆ: Tư tưởng của Ph.Ăngghen về “quyền lực công cộng” - Cơ sở lý luận để chống lại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

77.     LÊ THỊ CHIÊN: Vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quốc tế

107.   ĐỖ LAN HIỀN: Philipines và vấn đề an ninh tôn giáo

113.   TRƯƠNG THỊ KIÊN: Kinh nghiệm xử lý tin giả của Vương quốc Anh và Nhật Bản

121.   NGÔ PHƯƠNG ANH: Hiện thực hóa sáng kiến “Vành đai, con đường”: Trung Quốc cần vượt qua nhiều thách thức

134.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền